Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 22. februāra plkst. 11.00

Id.Nr. ANP-2023/4

Pasūtītājs

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Adrese

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Kontaktpersona

Projektu vadītajā Liene Paukšte-Uzula

Kontaktinformācija

liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv ,

T. +371 25619932; +371 29394972

Vecākais iepirkumu speciālists Dace Svētiņa

T. +371 28355381

iepirkumi@aizkraukle.lv

Tirgus izpētes metode

Publicēt instrukciju Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv  sadaļā “Pašvaldība” – Cenu aptaujas

+

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

+

Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022.gada 17.novembra noteikumiem Nr.2022/70 “Iepirkumu organizēšanas kārtības Aizkraukles novada pašvaldībā”.

Iepirkuma priekšmets

sniegt ģeotehniskās izpētes pakalpojumu, nodot ģeotehniskās izpētes pārskatu un veikt nepieciešamos skaņojumus saņemšana – turpmāk Pakalpojums.

Izpētes mērķis un nosacījumi

 • Izpētes mērķis ir veikt teritorijas daļas padziļinātu ģeotehnisko izpēti un atzinuma sastādīšanu par apstākļiem, kas ņemami vērā īstenojot Pasūtītāja būvniecības ieceri - ielu seguma pārbūvi un drenāžas/meliorācijas sistēmas sakārtošanu.  
 • Pakalpojuma ietvaros veicamos darbus jāveic speciālistiem, kuriem ir patstāvīgas prakses tiesības būvniecības jomā būvinženiera vai saistītā inženierzinātnes profesijā specialitātē inženierizpēte.
 • Pirms darbu uzsākšanas pakalpojuma sniedzējam ir jāsaskaņo ar pasūtītāju ģeotehniskās izpētes darbu veikšanas grafiks, it īpaši tādi darbi, kuru veikšana var ierobežot transporta un gājēju kustību pasūtītāja teritorijā, radīt trokšņus un vibrācijas, u.c.
 • Izpildītājam ir jāveic nepieciešamie urbumi, laboratoriskās analīzes, u.c., kas jāapkopo gala atzinumā. Atzinums iesniedzams Pasūtītājam 2 (divos) papīra eksemplāros un vienā elektroniskā eksemplārā, kas ierakstīts elektroniskā datu nesējā – USB zibatmiņā.
 • Pakalpojuma sniedzēja pienākumi un ievērojamie normatīvie akti
 • Būvniecības likums
 • Vispārējie būvnoteikumi
 • LBN 202-18 «Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana» Būvniecības ieceres dokumentācijas markas, GI - Ģeotehniskā izpēte
 • LBN 005-15 «Inženierizpētes noteikumi būvniecībā»
 • LBN 207-15 «Ģeotehniskā projektēšana»
 • Ģeotehniskajā projektēšanā piemēro Eirokodeksa LVS EN 1990 "Konstrukciju projektēšanas pamati", 1. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1991 "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām" un 7. Eirokodeksa projektēšanas standartu saimes LVS EN 1997 "7. Eirokodekss.
 • LVS EN 1997-2+AC:2014 L 7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana. 2. daļa: Pamatnes grunts izpēte un testēšana nosaka grunts izpētes apjomu, testēšanas metodes, parametru aprēķina metodikas, paraugošanas nosacījumus, u.t.t.
 • Citi normatīvi, atbilstoši veicamajam uzdevumam.

Objekta nosaukums un atrašanās vieta:

Pasūtītāja būvniecības iecere: veikt ielu seguma atjaunošanu un grāvju/meliorācijas sistēmas (lietus un notekūdeņu sistēmas) pārbūvi apm. 2,9km garumā Skrīveru pagastā, Ziemeļu pusē - Robežu, Draudzības Ozolu, Bērzu, Draudzības, A.Piegāza ielās vai to posmos saskaņā ar grafisko ielu karti  - izpētes teritoriju zemāk – Attēls Nr.1

karte
Attēls Nr.1 – izpētes teritorija

Pakalpojumu izpildes termiņš

1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas dienas.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2023. gada 22.februāris, plkst. 11:00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un veids

 1. Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv  vai iepirkumi@aizkraukle.lv līdz iepriekšminētajam termiņam norādīt Cenu aptaujas nosaukumu un Identifikācijas numuru;
 2. Prasības piedāvājumu noformēšanai, ja piedāvājumu iesūta elektroniski vienkāršā e-pasta sūtījumā: 
  • Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt pretendent paraksttiesīgās personas parakstītiem;
  • Ieskenētus piedāvājuma dokumentus, kā pielikumu pievieno e-pasta sūtījumam;
  • Visiem dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

Apmaksas kārtība

piedāvātā līgumcena maksājama sekojoša kārtībā:

 • Līguma summa 100% apmērā 10 darbu dienu laikā pēc Pakalpojuma sniegšanas saskaņā ar normatīvajiem aktiem, Pieņemšanas nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.

Pakalpojuma sniegšanas metodes

 1. Pakalpojums, kas ietver darbu ar izpētes dokumentāciju un projekta ietvaros izstrādāto dokumentāciju, tās izmaiņu izstrādi, iesniegšanu un apstiprināšanu, komentāru, konsultāciju un ieteikumu izstrādi atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un normatīvo aktu prasībām būvdarbu gaitā.
 2. Komunikācija ar iesaistītajām (trešajām) pusēm – citiem līgumu izpildītājiem būvniecības ieceres - projekta ieviešanas ietvaros.
 3. Sadarbība ar Pasūtītāju un citām Projekta ieviešanā iesaistītām personām no Pasūtītāja puses.
 4. Dokumentu vadības darbs būvniecības informācijas sistēmā (BIS), ja nepieciešams.

Dokumenti

Lai pretendents varētu iepazīties ar plānoto darbu apjomu, kā arī lai identificētu nepieciešamos darba un citus resursus pieejama atbilstošā informācija:

 • Topogrāfiskās uzmērīšanas lieta – pēc pieprasījuma;

Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kurš:

 1. iesniedzis aizpildītus un parakstītus visus nepieciešamos dokumentus:
  1. Pieredzes apliecinājums brīvā formā vai pozitīva atsauksme par viena līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu pēdējā kalendārā gada laikā.
 2. piedāvājis zemāko cenu. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi. Cena līguma izpildes laikā ir nemanīga.

Prasības pretendentiem

Iepirkumā drīkst piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta LR Komercreģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, un kurai ir tiesības veikt cenu aptaujā minētos darbus. Informāciju pasūtītājs var pārbaudīt LR Uzņēmumu reģistra vietnē http://www.ur.gov.lv/ un būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv);

Iesniedzamie dokumenti parakstīti vai noformēti e-dokumenta formā:

 1. Pieredzes apliecinājums (brīvā formā) vai pozitīva atsauksme par viena līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu pēdējā kalendārā gada laikā.

Nodevums

Izpildītājam ir jāveic visi nepieciešamie uzmērījumi, urbumi, laboratoriskās analīzes, u.c., kas jāapkopo gala nodevumā (paredzamo nodevuma saturu skatīt zemāk). Nodevums (ģeotehniskās izpētes pārskats ar nepieciešamajiem skaņojumiem) iesniedzam Pasūtītājam 2 (divos) papīra eksemplāros un vienā elektroniskā eksemplārā, kas ierakstīts elektroniskā datu nesējā – USB zibatmiņā.

SATURS  (ieteicams)

1. IEVADS

1.1. Darbu veikšanas pamatojums, atrašanās vieta un izpildes termiņi

1.2. Darbu sastāvs, veidi un apjomi

1.3. Ziņas par agrāk veikto izpēti

2. IZPĒTES METODES UN IEKĀRTAS (ja nepieciešams)

2.1. Ģeodēziskais nodrošinājums

2.2. Statiskā zondēšana (Statiskās plātnes testa veikšana ceļa nesošās kārtas nestspējas pārbaudei);

2.3. Poru izkliedes testi

2.4. Urbšanas darbi

2.5. Laboratorijas pētījumi

2.6. Materiālu apstrāde un pārskata sagatavošana

3. ĢEOTEHNISKIE APSTĀKĻI.

3.1. Ģeoloģiskā uzbūve

3.2. Ģeotehniskie elementi un to raksturojums

3.3. Grunts fizikāli – mehānisko īpašību noteikšana un aprēķināšana

4. SLĒDZIENS

5. PIELIKUMI

5.1 Teksta pielikumi:

1. Urbumu ģeoloģiskie apraksti un grunšu raksturlielumi

2. Statiskās zondēšanas (CPT) grafiki

3. Dinamiskās zondēšanas (DPL) grafiks

4. Ierīkoto izstrādņu kopsavilkuma tabula

5. Laboratorijas testēšanas pārskati

6. Ģeotehniskās izpētes tehniskais uzdevums

7. Būvspeciālista sertifikāts

5.2. Grafiskie pielikumi:

5.2.1. Ģeotehnisko izstrādņu izvietojuma plāns

5.2.2. Ģeotehniskie griezumi

5.2.3. Pamatiežu serdes foto