Pasūtītājs
Aizkraukles novada pašvaldība
Piedāvājumu iesniegšana
līdz 2023. gada 18. februāra plkst. 11.00

Id.Nr. ANP-2023/3

Pasūtītājs

Nosaukums

Aizkraukles novada pašvaldība

Reģistrācijas numurs

90000074812

Adrese

Lāčplēša 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

Kontaktpersona

Projektu vadītajā Liene Paukšte-Uzula

Kontaktinformācija

liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv,

+371 25619932; +371 29394972

Vecākais iepirkumu speciālists Dace Svētiņa

+371 28355381

iepirkumi@aizkraukle.lv

Tirgus izpētes metode

Publicēt instrukciju Aizkraukles novada pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv  sadaļā “Pašvaldība” – Cenu aptaujas

+

Nosūtīt instrukciju vismaz trīs potenciālajiem pretendentiem uz elektronisko pastu ar uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus

+

Cenu aptauja tiek veikta saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības 2022. gada 17. novembra noteikumiem Nr.2022/70 “Iepirkumu organizēšanas kārtības Aizkraukles novada pašvaldībā”.

Iepirkuma priekšmets

Sniegt autoruzraudzības pakalpojumu būvprojekta “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana” būvdarbu iepirkuma un būvdarbu līguma izpildes laikā – turpmāk Autoruzraudzības pakalpojums.

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

2023. gada 18. februāris, plkst. 11.00

Piedāvājuma iesniegšanas vieta un veids

Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā nosūtot uz e-pastu liene.paukste.uzula@aizkraukle.lv  vai iepirkumi@aizkraukle.lv līdz iepriekšminētajam termiņam norādīt Cenu aptaujas nosaukumu un Identifikācijas numuru;

Prasības piedāvājumu noformēšanai, ja piedāvājumu iesūta elektroniski vienkāršā e-pasta sūtījumā: 

 • Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt pretendent paraksttiesīgās personas parakstītiem;
 • Ieskenētus piedāvājuma dokumentus, kā pielikumu pievieno e-pasta sūtījumam;
 • Visiem dokumentiem jābūt sastādītiem latviešu valodā.

Pakalpojumu izpildes termiņš

Līdz būvdarbu pieņemšanai ekspluatācijā, kas plānots ne vēlāk kā līdz 30.12.2023.

Apmaksas kārtība

Piedāvātā līgumcena maksājama sekojoša kārtībā:

 • 20% apmērā no Līguma summas 10 darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas.
 • 80% apmērā no Līguma summas 10 darbu dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas un nodošanas ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem un rēķina saņemšanas, ja tiek noslēgts Objekta būvdarbu līgums. Gadījumā, ja Objekta būvdarbu līgums no Pasūtītāja puses neatkarīgu iemeslu dēļ netiek noslēgts, Pasūtītājs neizmaksā minēto Līguma summu 80 % apmērā.

Darba uzdevums

Veikt autoruzraudzības pakalpojumu atbilstoši tehniskajām projektam un būvvaldes izdotajiem būvdarbu uzsākšanas noteikumiem,  tā nodrošinot būvprojekta “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana” autoruzraudzību, pēc nepieciešamības veicot projektā izmaiņas (tai skaitā būvkonstrukciju sadaļas izstrāde) un saskaņojot tās būvvaldē, pēc būvdarbu līguma noslēgšanas.

Pakalpojuma sniedzēja uzdevums, pienākumi

Sniegt Autoruzraudzības pakalpojumu, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, tai skaitā:

 • 09.07.2013. Būvniecības likums;
 • 19.08.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”;

Pakalpojuma sniegšanas metodes

 • Autoruzraudzības pakalpojums, kas ietver darbu ar projekta dokumentāciju un projekta ietvaros izstrādāto dokumentāciju, tās izmaiņu izstrādi, iesniegšanu un apstiprināšanu, komentāru, konsultāciju un ieteikumu izstrādi atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām un normatīvo aktu prasībām būvdarbu gaitā.
 • Komunikācija ar iesaistītajām (trešajām) pusēm – citiem iepirkumu līgumu izpildītājiem projekta ieviešanas ietvaros.
 • Sadarbība ar Pasūtītāju un citām Projekta ieviešanā iesaistītām personām no Pasūtītāja puses.
 • Dokumentu vadības darbs būvniecības informācijas sistēmā (BIS).

Dokumenti

Lai pretendents varētu iepazīties ar plānoto darbu apjomu, kā arī lai identificētu nepieciešamos darba un citus resursus pieejama atbilstošā informācija:

 • Būvvaldē saskaņota un apstiprināta BIS lieta: BIS-BL-493240-5872;
 • Projekta dokumentācija un Tehniskas apsekošanas atzinums elektroniski dwg un pdf pieejams šeit: https://failiem.lv/u/9a2rzfet5;
 • Projekta izstrādātāja atteikums no autoruzraudzības tiesībām – Pasūtītājs uzrādīs pēc pretendenta pieprasījuma.

Pasūtītājs līguma slēgšanai izvēlēsies pretendentu, kurš:

iesniedzis aizpildītus un parakstītus visus nepieciešamos dokumentus

 • Pieteikumu/ finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.1).
 • Pieredzes apliecinājums brīvā formā vai pozitīva atsauksme par viena līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu pēdējā kalendārā gada laikā.
 • piedāvājis zemāko cenu. Cenā jāierēķina visi ar pakalpojuma sniegšanu saistītie izdevumi. Cena līguma izpildes laikā ir nemanīga.

Prasības pretendentiem

Iepirkumā drīkst piedalīties fiziska vai juridiska persona, kura reģistrēta LR Komercreģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, un kurai ir tiesības veikt cenu aptaujā minētos darbus (tai skaitā būvkonstrukciju sadaļas izstrādi). Informāciju pasūtītājs var pārbaudīt LR Uzņēmumu reģistra vietnē http://www.ur.gov.lv/ un būvniecības informācijas sistēmā https://bis.gov.lv);

Iesniedzamie dokumenti parakstīti vai noformēti e-dokumenta formā

Pieredzes apliecinājums (brīvā formā) vai  pozitīva atsauksme par viena līdzvērtīga pakalpojuma sniegšanu pēdējā kalendārā gada laikā.