Jauniešiem
jauniešu rokas un logo josla

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs jau trešo gadu pēc kārtas guvis atbalstu Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas finansētajā projektu konkursā, šoreiz – lai izveidotu kopīgu redzējumu jaunatnes jomas attīstībai novadā tuvāko trīs gadu laikā.

Aizkraukles novada pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru par Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. – 2024. gadam ietvaros īstenotā konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” par projekta “Aizkraukles novada Jaunatnes politikas stratēģija 2024-2026” (ID Nr. VP2022/5-6) īstenošanu. Projekta īstenošana uzsākta šī gada 7. novembrī un ilgs līdz nākamā gada 30. oktobrim. Piešķirtā finansējuma apjoms ir 6997,77 eiro.

Projekta mērķis ir stiprināt jaunatnes jomu Aizkraukles novadā, veidojot jauniešiem un jaunatnes jomā strādājošajiem dziļāku izpratni par jaunatnes politiku un jauniešu līdzdalības iespējām lēmumu pieņemšanas procesos, izstrādājot jaunatnes politikas stratēģiju 2024. – 2026. gadam. Jaunatnes politikas plānošanas dokumenta izstrāde nepieciešama plānveida darbam ar jaunatni Aizkraukles novadā, kas noteiktu darba ar jaunatni attīstības uzdevumus, virzienus un prioritātes.

Projekta mērķa grupa ir Aizkraukles novadā dzīvojošie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem un jaunatnes jomā iesaistītās personas.

Projekta īstenošanas laikā plānotās galvenās aktivitātes ir Aizkraukles novada jaunatnes politikas stratēģijas 2020. – 2022. gadam izvērtēšana un pašvaldības, valsts un Eiropas Savienības plānošanas dokumentu, kuros ietverta jaunatnes darbības sfēra, izpēte un analīze. Tikšanās ar sociālzinātņu, sociālo tīklu pārstāvjiem, veidojot projekta darba grupai un jauniešiem izpratni par sociālās anketēšanas nozīmi stratēģiski svarīgu jautājumu izpētē. Aptaujas anketas izstrādē un izplatīšanā, kā arī projekta īstenošanā tiks iesaistīti arī jaunievēlētās Aizkraukles novada Jauniešu domes pārstāvji. Viņiem plānota arī savstarpējās saliedēšanas aktivitāte, stiprinot izpratni par komandas darba nozīmi un lomu sadalījumu. Projekta noslēguma daļā paredzēta jaunatnes politikas stratēģijas izstrāde, publiskā apspriede un tās apstiprināšana.

Izveidojot jaunatnes politikas stratēģiskās plānošanas dokumentu turpmākajiem trīs gadiem, tiktu nodrošināta vienota izpratne par jaunatnes politikas mērķiem un uzdevumiem novadā, tādējādi tiktu izveidots lietderīgs instruments kvalitatīva darba ar jauniešiem īstenošanai. Lielākais ieguvums būtu tas, ka tiktu veicināts plānveidīgs un vienots darbs ar jaunatni visā Aizkraukles novadā.

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022.-2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

Līga Kriškijāne

Jaunatnes lietu speciāliste
liga.kriskijane [at] aizkraukle.lv