Skrīveru pagasts Sociālie pakalpojumi
Ziedugravas

Aizkraukles novada dome apstiprināja aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” vidējā termiņa darbības stratēģiju 2023.–2025. gadam (turpmāk tekstā – SAC).

Publisko aģentūru likumā noteikts, ka, īstenojot pašvaldības aģentūras pārraudzību, pašvaldības dome apstiprina pašvaldības aģentūras vidēja termiņa darbības stratēģiju. Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu stratēģijas izstrādi paredzēja novada pašvaldības 2022. gadā apstiprinātais “Aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” nolikums”.

Stratēģiskajā plānā ir aprakstīti aģentūras darbības uzdevumi, sniegtie pakalpojumi, dots pašreizējās situācijas apskats, struktūra, normatīvo aktu bāze, definēta institūcijas misija, vīzija un vērtības, izvērtētas aģentūras stiprās un vājās puses (veikta SVID analīze), pieejamie resursi, atspoguļoti iepriekšējā 2020.–2022. gada plānošanas perioda sasniegtie stratēģiskie mērķi, noteiktas prioritātes, izvirzīti stratēģiskie mērķi un uzdevumi to sasniegšanai turpmākajiem trim gadiem.

SAC “Ziedugravas” ir lielākais pašvaldības aprūpes centrs Aizkraukles novadā, kur trijos divstāvu korpusos un vairākās ģimeņu tipa trīsistabu dzīvojamās kotedžu tipa mājās tiek nodrošinātas 130 klientu vietas. 2022. gadā vidēji mēnesī SAC uzturējās 127 klienti, no tiem mazliet vairāk nekā  puse ar pašvaldības atbalstu un pārējie  kā privātpersonas. Vidēji strādāja 56 darbinieki. SAC atrodas uz Aizkraukles novada pašvaldības īpašumā esošās zemes, kopā aptverot 14,94 hektārus. Ēku kopumu veido atsevišķi korpusi un viena administrācijas ēka.

Aģentūrā tiek nodrošināti ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi pilngadīgām personām, kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ un īslaicīgi sociālās aprūpes pakalpojumi personām darbspējīgā vecumā, kuras nonākušas krīzes situācijā vai ir atveseļošanās periodā pēc smagām slimībām vai traumām.

Maksa par uzturēšanos “Ziedugravās” ir 830 eiro mēnesī. Norēķinu kārtībā noteikts, ka maksu sedz klients 85% apmērā no savas pensijas un piemaksas pie pensijas vai atlīdzības, valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta vai pabalsta transporta izdevumu kompensēšanai, savukārt pārējo summu maksā klienta tuvinieki vai pašvaldība, no kuras klients iestājies. Saskaņā ar aģentūras nolikumu pakalpojumi prioritāri jānodrošina personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. 2022. gada nogalē 39 klienti bija no Aizkraukles  novada, 21 – no Ogres novada, 32 – no Rīgas valstpilsētas, 11 – no Salaspils novada, pārējie – no citiem novadiem.

2020.–2022. gadam tika izvirzīti galvenokārt trīs stratēģiskie mērķi – uzlabot un pilnveidot SAC sniegtos pakalpojumus, pilnveidot un stiprināt aģentūras kapacitāti, uzlabot un attīstīt SAC infrastruktūru. SAC direktore Diāna Bebre-Kondrāte stāsta, ka aģentūras darbību ietekmēja neparedzēti apstākļi, kas būtiski traucēja izvirzīto mērķu realizāciju. 2020. gada martā Latvijā sākās Covid-19 pandēmija, savukārt 2022. gadā Ukrainas kara rezultātā Latviju skāra energokrīze. Tomēr par spīti tam mērķus izdevies sasniegt.

2020. gadā bija aizpildītas 122 vietas, 2021. gadā – 120, 2022. gadā – 126. Klientiem  tika nodrošināta iespēja saturīgi pavadīt brīvo laiku. Ar NVA projekta atbalstu trīs vasaras sezonas 16 skolēni strādāja kā asistenti personām ar invaliditāti. Tika iekārtotas atpūtas vietas klientiem, uzbūvētas jaunas lapenes, ierīkoti  jauni soliņi.

SAC tika nodrošināta pakāpeniska atalgojuma paaugstināšana katru gadu, ir papildu bonusi – veselības apdrošināšanas polise, atvaļinājuma pabalsts, piemaksas par aizvietošanu un  papildpienākumiem. Ir nodrošināta iespēja diferencēt atalgojumu atbilstoši darba rezultātiem, kvalitātei un sasniegumiem, nodrošināts konkurētspējīgs atalgojums.

2023.–2025. gada stratēģiskie mērķi paredz  paplašināt aģentūras darbību un uzlabot  infrastruktūru, tajā skaitā iekļauta jauna korpusa ar 32 vietām celtniecība sadarbībā ar ASV Bruņotajiem spēkiem un demences nodaļas palielināšana par 18–20 klientiem. Tiks turpināts ēku un telpu remonts, tostarp nepieciešama katlumājas renovācija un jumta nomaiņa, vairākiem korpusiem jānomaina  jumta segums, jāremontē fasāde, jāveic pamatu hidroizolācijas un siltumizolācijas darbi, vietām jānomaina bruģis,  jāveic automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas ierīkošanas otrās kārtas darbi. Jānomaina siltumtrases posms,  jāuzceļ jauns angārs kurināmā novietošanai, nojume, jāatjauno apstādījumi un jāierīko jauni vides dizaina elementi, jāsakopj meža teritorija. Jāuzlabo aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitāte un darba apstākļi – jāizglīto personāls darbam ar klientiem, kuriem ir demences saslimšana, jāievieš  programma “APSIS”, tādējādi mazinot laika patēriņu darbam ar dokumentiem un vairāk laika  veltot darbam ar klientiem. Paredzēts ieviest brīvā laika organizatora amatu, lai veicinātu individuālu pieeju klientiem. Plānu sarakstā ir arī darbinieku kvalifikācijas paaugstināšana, regulāru kursu un supervīziju nodrošināšana, tādējādi uzlabojot darbinieku pašmotivāciju, sadarbību, komunikāciju savā vidū un ar klientiem. Ir arī iecere SAC darbā iesaistīt brīvprātīgos.

Attīstības stratēģiskā plāna īstenošana tuvākajos trijos gados paredzēta ar aģentūras līdzekļiem un papildus piesaistītajiem resursiem – ziedojumiem, dāvinājumiem un ar dalību projektos.

Diāna Bebre-Kondrāte uzskata, ka vissvarīgākais faktors sekmīgai attīstības plāna īstenošanai ir augsti kvalificēti, lojāli noskaņoti un atbildīgi darbinieki, kuri spēj strādāt komandā un izprot iestādes attīstības plāna vērtības, lai aģentūra kļūtu par ilgtspējīgu sociālās aprūpes institūciju, kas nodrošinās klientiem pakalpojumu kopumu ar augstu klientu apkalpošanas līmeni, augstiem kvalitātes standartiem un augstu darbinieku apmierinātības līmeni.