sikspārnis

Pamatojoties uz apstiprinātā Eiropas platauša Barbastella barbastellus (platausis) sugu aizsardzības plāna priekšlikumu, ar Ministru kabineta noteikumu projektu “Noteikumi par aizsargājamo ainavu apvidiem” tiek izveidota jauna īpaši aizsargājamā dabas teritorija – aizsargājamo ainavu apvidus “Koknese-Odziena” (AAA “Koknese-Odziena”) platauša dzīvotņu aizsardzībai, kā arī vienlaikus citu ainavu apvidū esošo īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un biotopu saglabāšanai.

Jauno noteikumu izstrādes mērķis ir izveidot jaunu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju, ņemot vērā administratīvi teritoriālo reformu un pieejamos aktuālākos kartogrāfiskos datus, aktualizēt visu esošo ainavu apvidus ietverošo administratīvo teritoriju sarakstu, kā arī ainavu apvidus robežu kartes. Vienlaikus ar ainavu apvidus izveidošanu nepieciešams noteikt tā individuālos aizsardzības un izmantošanas noteikumus. Individuālais noteikumu projekts noteic AAA “Koknese-Odziena” teritorijas aizsardzības, izmantošanas un apsaimniekošanas tiesisko regulējumu, pamatojoties uz apstiprinātajā platauša sugu aizsardzības plānā iekļautajiem priekšlikumiem, esošajiem dabas datu pārvaldības sistēmas datiem un citu pieejamo informāciju.

AAA “Koknese-Odziena” ir 19 610 ha plaša teritorija, kas atrodas Aizkraukles novada Aiviekstes, Bebru, Klintaines, Kokneses un Vietalvas pagastos starp Koknesi (to iekļaujot), Pļaviņām un Odzienu (to iekļaujot). Plataušu sugas plānā norādīts, ka gada laikā sikspārņi izmanto dažādas atšķirīgas mītnes un biotopus, kas var atrasties ievērojamos attālumos viens no otra. Lai nodrošinātu sikspārņu sugu aizsardzību, prioritāte ir mītņu (ziemas un vasaras, jo īpaši vairošanās koloniju) un sugas izmantoto barošanās biotopu aizsardzība. Ar noteikumu projektu tiek noteikts ainavu apvidus funkcionālais zonējums:

  1. neitrālā zona noteikta visiem valsts un pašvaldību ceļiem un dzelzceļam to nodalījuma joslas platumā, kā arī apdzīvoto vietu (Kokneses pilsētas, Odzienas, Stukmaņu un Īvānu ciemiem) apbūvētajām daļām. Aptuvenā platība – 844,34 ha jeb 4,3% no ainavu apvidus;
  2. regulējamā režīma zonā iekļauti visi ainavu apvidū esošie 7 mikroliegumi, kopējā platība – 73,86 ha jeb 0,4 % no ainavu apvidus;
  3. dabas lieguma zonā pamatā ietverti mikroliegumu buferzonas un daļa priežu audzes, kas vecākas par 70 gadiem ar kopējo platību 2231,6 ha jeb 11,4 %;
  4. dabas parka zonā galvenokārt iekļautas teritorijas ar platlapju (ozoli, oši, liepas, kļavas, vīksnas, gobas, melnalkšņi) audzēm, priežu audzes, kurās pieļaujama nelielas intensitātes mežsaimnieciskā darbība, kā arī aizsargājamais dendroloģiskais stādījums “Kokneses parks” 1 709 ha platībā jeb 8,7 %;
  5. lielākajai daļai jeb 75,2 % ainavu apvidus teritorijai tiek saglabāts ainavu aizsardzības režīms, tas ir, ainavu aizsardzības zona 14 751 ha platībā.

Individuālo noteikumu projekts paredz platausim nepieciešamo specifisko mežu un to struktūru aizsardzību visā ainavu apvidū: prasību saglabāt visus dobumainos kokus, arī tādus, kuru diametrs ir mazāks par 10 cm; galvenās cirtes (gan kailcirtes, gan izlases cirtes) liegumu visās platlapju (ozoli, oši, liepas, kļavas, vīksnas, gobas, melnalkšņi) audzēs atbilstoši sugas plāna ieteikumam. Visā teritorijā noteikts vēja elektrostaciju izbūves aizliegums. Visā teritorijā aizliegts bojāt vai iznīcināt (arī uzarot, kultivējot vai ieaudzējot mežu) Eiropas Savienības nozīmes zālāju biotopus, kas reģistrēti dabas datu pārvaldības sistēmā un par kuriem informēts zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs, meža pļavas un lauces, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai, saglabāšanai vai atjaunošanai.

Ikviens interesents ar noteikumu projektiem var iepazīties Dabas aizsardzības pārvaldes interneta vietnēDabas aizsardzības pārvalde tuvākajā laikā informēs AAA “Koknese-Odziena” teritorijā esošo zemju īpašniekus par jaunajām normām un zonējumu.