Izglītība
reģistrēt bērnu pirmsskolā - baneris

No šī gada 5. aprīļa bērnu reģistrācija Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas, notiek vienotajā pirmsskolu rindu reģistrā.

Šo kārtību nosaka Aizkraukles novada domes 2022. gada 17. februāra saistošie noteikumi Nr.2022/5 “Par bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aizkraukles novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas”, ar tiem var iepazīties Aizkraukles novada pašvaldības mājaslapā, sadaļā “Saistošie noteikumi”.

Līdz 2022. gada 4. aprīlim reģistrētie pieteikumi atkārtoti nav jāiesniedz, jo tie ievadīti kopējā reģistrā un apskatāmi pirmsskolu pieteikumu reģistrā www.epakalpojumi.lv.

Reģistrēšanās pirmsskolas izglītības programmas apguvei notiek visu kalendāro gadu, un pieteikumu bērna likumiskais pārstāvis ir tiesīgs iesniegt no brīža, kad bērnam ir izsniegta dzimšanas apliecība.

Sākot no šī gada 5.aprīļa vecāks vai bērna likumiskais pārstāvis bērnu pirmsskolas izglītības programmas apguvei var reģistrēt:

  • elektroniski tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv (e-pakalpojums “Pirmsskolu pieteikumu reģistrs” – jāizvēlas Aizkraukles novada pašvaldība, kur jāaizpilda iesniegums, norādot prioritārā secībā izglītības iestādi, laiku (gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē, kā arī jāatzīmē iespējamās priekšrocības. Pieteikumus var reģistrēt bērna likumiskais pārstāvis, autorizējoties portālā ar e-paraksta viedkarti vai E-ID identifikācijas karti, vai kādu no portālā piedāvātajām internetbankām;
  • klātienē Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros, apvienību pārvaldēs, pagastu pārvaldēs, pagastu pakalpojumu centros, kur jāaizpilda pieteikums (saistošo noteikumu 2. pielikums), norādot prioritārā secībā izglītības iestādi, laiku (gadu, mēnesi), no kura nepieciešama vieta izglītības iestādē, kā arī jāatzīmē iespējamās priekšrocības. Bērna vecākam jāuzrāda KAC savs personu apliecinošs dokuments un bērna dzimšanas apliecība.

Priekšrocības uzņemšanai izglītības iestādē ir, ja:

  • Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā deklarēts bērns un vismaz viens no likumiskajiem pārstāvjiem;
  • Latvijas republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās priekšrocības, ja likumiskais pārstāvis iesniedzis dokumentu, kas to apliecina;
  • obligāto izglītības vecumu sasniegušie bērni, kuru dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novadā; bērns, kura māsa vai brālis uz doto brīdi jau apmeklē attiecīgo izglītības iestādi;
  • bāreņi un bez vecāku gādības palikušie bērni, kuriem ar bāriņtiesas lēmumu nodibināta aizbildnība;
  • viena apgādnieka ģimenes bērni, ja šai ģimenei ir trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes statuss.

SIA ZZ Dats, kas ir tīmekļvietnes epakalpojumi.lv uzturētājs, ir izstrādājis video pamācību jauna pieteikuma reģistrēšanai elektroniski: https://youtu.be/rH_l2dxwWbg. Pēc iesnieguma saņemšanas vecākiem tiek izsniegta izziņa (3.pielikums), kurā norādīts reģistrācijas datums un kārtas numurs.

Pirmsskolu pieteikumu reģistrā vecāki var veikt dažādas izmaiņas un atsaukt pieteikumu līdz brīdim, kad bērns tiek iekļauts pirmsskolas izglītības iestādes uzņemamo bērnu sarakstā. Veicot izmaiņas, pieteikuma reģistrācijas datums un kārtas numurs rindā saglabājas sākotnējais. Vecāku pienākums ir informēt par izmaiņām pieteikumā norādītajā informācijā, ko var izdarīt gan elektroniski, gan klātienē aizpildot formu (4. pielikums).

Grupas komplektē vasarā

Uzņemamo bērnu saraksta izveide notiek automātiski – reģistra datubāze izveido uzņemamo bērnu sarakstu pa vecuma grupām, ievērojot plānoto bērnu skaitu katrā grupā un noteiktās priekšrocības bērnu uzņemšanai izglītības iestādē. Uzņemamo bērnu sarakstā iekļauj tikai tos bērnus, kuriem kalendārajā gadā paliek pusotrs gads vai vairāk un kuru pieteikumā norādīts, ka pakalpojumu vēlas saņemt atbilstošajā gadā.

Grupu komplektēšana bērnu uzņemšanai iestādē notiek katru gadu, sākot no 20. maija līdz 15. augustam. Ja gada laikā atbrīvojas vieta attiecīgajā vecuma grupā, tad brīvo vietu piedāvā rindas kārtībā nākamajam bērnam, kurš ir reģistrā.

Izglītības iestādē bērnam vietu piešķir, ņemot vērā vecāku norādīto informāciju par prioritāro izglītības iestādi. Ja tas nav iespējams vietu trūkuma dēļ, sistēma piedāvā nākamo prioritāri izvēlēto iestādi. Uz bērna likumiskā pārstāvja norādīto saziņas kanālu nosūta uzaicinājumu uz izglītības iestādi pirmsskolas izglītības programmas apgūšanai un vietas piešķiršanu izglītības iestādē (6. pielikums). Ja bērna vecāki piekrīt bērna uzņemšanai iestādē uzaicinājumā norādītajā laikā, bērna vecākiem pēc uzaicinājuma saņemšanas ne vēlāk kā 15 darba dienu laikā no uzaicinājuma izsūtīšanas dienas ir pienākums iesniegt uzņemšanai nepieciešamos dokumentus izglītības iestādē.

Ja bērna vecāki pēc paziņojuma saņemšanas par vietas piešķiršanu iestādē 15 darba dienu laikā no paziņojuma izsūtīšanas dienas neiesniedz iestādē dokumentus uzņemšanai vai neveic izmaiņas reģistrā, tiek uzskatīts, ka viņi atteikušies no piešķirtās vietas iestādē, bērnu izslēdz no rindas reģistra un tā tiek piedāvāta nākamajam bērnam rindā.

Ja bērna vecāki noteiktajā termiņā iesniedz iestādē nepieciešamos dokumentus, iestāde sagatavo un vecāki ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā paraksta līgumu par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē. Pēc vienošanās parakstīšanas iestādes vadītājs reģistrē bērnu Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē.

Izslēgšana no reģistra

Pieteikumu bērna uzņemšanai izglītības iestādē anulē (izslēdz bērnu no reģistra) šādos gadījumos:

  • ja saņemts bērna vecāku iesniegums par pieteikuma atsaukšanu (5.pielikums) pašvaldības bērnu rindas reģistrā pirmsskolas izglītības programmas apguvei vai ja bērna vecāki anulē pieteikumu tīmekļvietnē www.epakalpojumi.lv;
  • ja bērna vecāki noteiktajā termiņā nav iesnieguši dokumentus un nav noslēgts līgums.

Par bērna izslēgšanu no reģistra izglītības iestādes atbildīgais darbinieks uz norādīto adresi piecu darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas nosūta paziņojumu par bērna izslēgšanu no reģistra. Papildus jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni +37165133924, rakstīt e-pastā: pirmsskolu.rinda@aizkraukle.lv Aizkraukles novada Izglītības pārvalde