Sabiedrība Vide
darba grupas

Turpinās darbs Aizkraukles novada jaunā teritorijas plānojuma izstrādē, un martā pašvaldība aicina ikvienu interesentu uz sanāksmēm, lai pārrunātu un uzklausītu viedokļus par iespējamiem risinājumiem, strādājot pie teritorijas plānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem un visa novada funkcionālo zonējumu. Sanāksmes tiks organizētas katrā novada pārvaldē.

Sanāksmes tiek plānotas:

*Ja nepieciešams pašvaldībai organizēt nokļūšanu no citām apdzīvotām vietām uz sanāksmi Neretā, aicinām vērsties Zalves, Mazzalves vai Pilskalnes pagasta pakalpojumu centros.

Ja ir kādi komentāri vai jautājumi par Aizkraukles novada teritorijas plānojumu, lūdzam tos adresēt Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotājai Ilzei Circenei, e-pasts: icircene@inbox.lv, tālrunis +371 28323046.

 

UZZIŅA

2023. gada martā Aizkraukles novada pašvaldībā tika uzsākts darbs vienota novada teritorijas plānojuma izstrādē. To paredzēts pabeigt līdz 2025. gada maijam.

Šobrīd teritorijas izmantošanu un tās nosacījumus novadā regulē seši pieejas ziņā atšķirīgi bijušo novadu teritorijas plānojumi – Aizkraukles, Kokneses, Pļaviņu, Jaunjelgavas, Skrīveru un Neretas novada. Tā kā vairāki no tiem ir tapuši pirms desmit un vairāk gadiem, tos nepieciešams izvērtēt un aktualizēt, izstrādājot vienotus attīstības nosacījumus visai novada teritorijai.