Skrīveru pagasts
cilvēku kopbilde

Aizkraukles novada domes vadība un Attīstības nodaļas darbinieki Skrīveru pagasta pārvaldē tikās ar pagasta speciālistiem, izvērtēja paveiktos darbus, turpināja sarunas par iecerētajiem projektiem un noteica turpmāk veicamos prioritāros darbus, kā arī pārrunāja sadarbības iespējas ar uzņēmējiem.

Tika izvērtēti 2022. gada beigās īstenotie projekti – ielu segumu atjaunošana Sporta, Smilšu, Sila un Ziedu ielās, A. Upīša ielas posma un kultūras centra laukuma seguma pārbūve. Ielas ir kļuvušas drošākas un ir piemērotas visiem satiksmes dalībniekiem, kultūras centra laukums ir labiekārtots, paplašināts, izveidotas automašīnu stāvvietas un apstādījumu zonas.

Pagasta pārvaldes vadītāja Santa Finstere informēja par esošo projektu virzību un nākotnes projektu plāniem 2023./2024. gada budžetā. Prioritāte ir iedzīvotājiem svarīgās infrastruktūras sakārtošana – šobrīd jau tiek izstrādāts Stacijas laukuma un pievedceļu būvprojekts pie Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas, ir noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi ielu seguma atjaunošanai dzelzceļa ziemeļu pusē 1,9 km garumā (A. Piegāza, Bērzu, Draudzības, Robežu un Ozolu ielu posmos) un tiek plānoti seguma remontdarbi Sporta ielas posmā līdz Sila ielai. Septembra sākumā sākti Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabinetu remontdarbi.

Santa Finstere norādīja, ka 2023. gadā vēl ir plānots sākt īstenot projekta ieceri par Skrīveru aktīvās publiskās ārtelpas jeb aktīvās atpūtas teritorijas Dzelzceļnieku ielā 5A izveidošanu Skrīveru iedzīvotājiem – bērniem un ģimenēm. Šogad tuvojas nobeigumam Zemkopības institūta teritorijā esošā ūdenstorņa pārbūves projekta izstrāde. Attīstības nodaļas vadītāja Ilona Kāgane sacīja, ka sadarbībā ar pašvaldību Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes viena studente izstrādā diplomdarbu par Zemkopības institūta ainavu konceptu, kas būs vērtīgs materiāls institūta teritorijas un Daugavas ielejas dabas parka attīstības plānošanai Skrīveros, un tajā ir iekļauts arī ūdens/skatu tornis kā tūrisma infrastruktūras objekts.

Skrīveru dienas aprūpes centra apmeklējuma laikā tā jaunā vadītāja Vita Šile uzsvēra, ka centra pakalpojumi ir ļoti pieprasīti, tas ir viegli sasniedzams gan ar transportu, gan kājām un jau šobrīd centrs lielākoties ir pilnībā noslogots, tajā tiek piedāvāti daudzveidīgi pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Šāda veida pakalpojumus novadā piedāvā vēl tikai Pļaviņās.

Tika apmeklēts arī jaunais Tūrisma informācijas punkts, ko vada tūrisma organizatore Evita Jirjena, un Jauniešu telpa, kur strādā jaunatnes speciāliste Diāna Smolkova. Viņa šogad sākusi aktīvi attīstīt tieši jauniešiem piemērotas aktivitātes Skrīveros, kas līdz šim netika nodrošinātas.

Pašvaldības pārstāvji un Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vietnieki Andris Zālītis un Dainis Vingris, apmeklējot pirmsskolas izglītības iestādi “Sprīdītis”, piekrita tās vadītājai Intai Rinmanei, ka jārisina iestādes telpu jautājums, jo šobrīd nepietiek vietas visiem audzēkņiem un veidojas rinda vismaz gada garumā, nav sporta zāles un ir nepietiekošs kabinetu skaits visiem speciālistiem. Viena no idejām ir plānot ēkas piebūvi, kas nodrošinātu iestādes atbilstību ministru kabineta prasībām par telpas apjomu vienam audzēknim, kā arī pilnvērtīgu darba telpu speciālistiem.

Apmeklējot restorāna un viesnīcas “Klidziņa” telpas, tika uzsvērta tūrisma un uzņēmējdarbības sadarbības nozīme. Vadītāja Sanita Millere ir gatava sākt aktīvu sadarbību ar pašvaldības tūrisma pārstāvjiem, lai kopā ar citiem novada uzņēmējiem veidotu vienotu, kvalitatīvu un interesantu produktu piedāvājumu visā novadā.

Nākotnē noteikti lielu vērtību tūrisma attīstībai varētu piešķirt ceļa posma starp Klidziņu un Skrīveriem remontdarbi, ko “Latvijas Valsts ceļi” plāno 2025. gadā. Pašvaldība projektēšanas gaitā uzstāj par gājēju un velojoslas izveidi, lai savienotu Skrīveru centru ar Daugavas ielejas dabas parku. Augusta tikšanās laikā tika pārrunāts ceļa posma remontdarbu apjoms, risinājumi un nepieciešamība veidot gājēju/velo joslu, kas nodrošinās bīstamības samazināšanu šajā posmā. “Latvijas Valsts ceļi” projektēšanas darbus plānot veikt vienu gadu.

Arī piestātnes un kuģīša “Balta kaza” saimnieks Jānis Zariņš uzsvēra sadarbības nozīmi, pārrunājot iespēju izveidot pastaigu taku no Klidziņas virzienā uz dendrāriju gar pašu Daugavas upes gleznaino tauvas joslu.

Sociālās aprūpes centra “Ziedugravas” vadītāja Diāna Bebre-Kondrāte iepazīstināja ar uzsākto jaunbūves projektu, kura rezultātā tiks uzbūvētas modernas un ērtas telpas centra klientiem, paredzot izmitināt vismaz 16 klientus.

Kopumā Skrīveru attīstības mērķi un plāni ir skaidri, tie tiek iezīmēti arī budžetā un, ņemot vērā izaicinošo ekonomisko situāciju valstī, Skrīveru pagasta attīstība ir vienmērīga, stabila un ekonomiski pamatota. Pārvaldes vadītāja uzsvēra, ka viennozīmīgi svarīgi ir veicināt sadarbību starp pašvaldību, uzņēmējiem un iedzīvotāju kopienu, lai varētu veicināt Skrīveru pagasta attīstību.