Skrīveru pagasts Vide Tūrisms
skrīveru takas

Aizkraukles novada pašvaldība Skrīveru dendroloģiskajā parkā novietos, uzraudzīs un apsaimniekos labiekārtojuma elementu – pārvietojamu āra tualeti. To varēs izmantot aktīvās tūrisma sezonas laikā no aprīļa līdz oktobra beigām.

Saskaņā ar Pašvaldību likumu viena no pašvaldības autonomajām funkcijām ir gādāt par tās administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību. Tā kā Skrīveru dendrārijs ir akciju sabiedrības “Latvijas Valsts meži” (LVM ) pārvaldīšanā esošajā teritorijā un īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā, pašvaldība ar LVM slēgs sadarbības līgumu. Tas paredz, ka visi darbi, kas saistīti ar tualetes ierīkošanu un uzturēšanu, saskaņā ar līgumu uzskatāmi par meža darbiem un darbiem meža infrastruktūras objektos. Pašvaldība apņemas izpildīt prasības un ievērot visus normatīvos aktus, kas attiecas uz darbu izpildi meža zemēs, tajā skaitā tualetes ierīkošanas laikā nepieļaut augošu koku sakņu sistēmas bojāšanu.

Sadarbības līguma termiņš noteikts līdz 2027. gada 30. novembrim. Pašvaldība un LVM līgumā apliecina, ka parka teritorija apmeklētājiem būs pieejama bez maksas un bez ierobežojuma, izņemot, ja ierobežojumus paredz normatīvie akti. Pašvaldība ir atbildīga par pārvietojamās āra tualetes uzraudzību un to saglabāšanu labā vizuālā un tehniskā kārtībā visu ekspluatācijas laiku.