Skrīveru pagasts Izglītība
Skrīveru vidusskola

Septembra sākumā SIA “RUR” sāka Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabinetu remontdarbus, lai 5.–9. klases skolēniem izveidotu mūsdienīgu mācību vidi. Tie jāpaveic līdz 2024. gada februāra beigām.

Skolas direktore Ieviņa Piļka informē, ka remontdarbi norisinās vienā no korpusiem, kuram ir atsevišķa ieeja, teritorijā izveidots pagaidu nožogojums, no pārējām skolas iekštelpām būvobjekts ir atdalīts ar pagaidu sienu, nodrošināta skaņas izolācija. “Būvdarbi neapdraud skolēnu un darbinieku drošību un nerada kaitējumu veselībai, kā arī netraucē pedagoģisko procesu skolā. Mācību satura apguvei ir iekārtotas citas mācību telpas, kā arī pārplānots mācību satura apguves laiks atbilstoši šī brīža iespējām,” stāsta direktore.

Divu dizaina un tehnoloģiju kabinetu pārbūve un atjaunošana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”. Iecerēts telpas aprīkot ar mobilajiem darba galdiem, dizaina izstrādes iekārtām un atbilstošu industriālo aprīkojumu, nodrošināt ergonomisku un epidemioloģiskajām prasībām atbilstošu vidi ar priekšmetu apguvei paredzētu apgaismojumu un ventilācijas sistēmu. Dizaina un tehnoloģiju priekšmetu apguves laikā katrā telpā vienlaicīgi varēs darboties vismaz 14 audzēkņi.

Aizkraukles novada pašvaldības vecākā projektu vadītāja Liene Paukšte-Uzula informē, ka pirmajā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents, tādēļ iepirkumu izsludināja atkārtoti, un tajā bija vairāki pretendenti. Iepirkumu komisija par saimnieciski izdevīgāko atzina SIA “RUR” piedāvājumu un nolēma slēgt līgumu par kopējo līgumcenu 94 899,85 eiro bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN). Projektam ir nodrošināta autoruzraudzība un būvuzraudzība.

Novada dome apstiprināja investīciju projekta īstenošanu par kopējo summu 124 876 eiro un nolēma ņemt ilgtermiņa aizņēmumu 112 389 eiro jeb 85% no kopējām remontdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksām no Valsts kases ar tās noteikto procentu likmi uz 10 gadiem ar atlikto pamatsummas maksājumu līdz 2025. gada janvārim. Aizņēmuma atmaksa tiek garantēta ar pašvaldības budžetu. Attīstības nodaļa investīciju piesaistei saņēmusi pozitīvu Izglītības un zinātnes ministrijas un Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes apstiprinājumu aizdevuma ņemšanai Valsts kasē. Dome piešķīra novada pašvaldības līdzfinansējumu līdz 12 487 eiro, kas ir 10% no kopējām investīciju projekta izmaksām, un garantē to no Aizkraukles novada pašvaldības 2023. gada budžeta.

Liene Paukšte-Uzula skaidro, ka remontdarbus agrāk nebija iespējams sākt, jo tikai 2023. gada 9. maijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr. 240 “Kritēriji un kārtība, kādā tiek izvērtēti pašvaldību vispārējās izglītības iestāžu investīciju projekti valsts budžeta aizņēmuma saņemšanai”, līdz ar to tikai maijā pašvaldība uzzināja par aizņēmuma iegūšanas iespēju šim mērķim. Procesu aizkavēja arī tas, ka pirmajā iepirkumā nepieteicās neviens pretendents un bija nepieciešamība organizēt iepirkumu konkursu atkārtoti, pēc tam pārplānota arī autoruzraudzības un būvuzraudzības līgumu noslēgšana. Iesniegumu par aizņēmumu Valsts kasē var iesniegt tikai pēc tam, kad ir zināms  konkrēts darbu izpildītājs, saņemts Izglītības un zinātnes ministrijas rīkojums par projekta atbilstību Ministru kabineta noteikumu prasībām, rezultātā process līdz darbu uzsākšanai aizņem vismaz trīs mēnešus.

Investīciju projekts “Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas dizaina un tehnoloģiju kabineta atjaunošana” atbilst Aizkraukles novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2021.‒ 2034. gadam un Aizkraukles novada attīstības programmai 2022.‒2028. gadam.