Izglītība Veselība
stipendija

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos pašvaldības dibinātai stipendijai – šogad to nolemts piešķirt divām ģimenes (vispārējās prakses) ārsta specialitātes rezidentūras studentēm vai studentiem, kuri būtu gatavi pēc rezidentūras beigām vismaz trīs gadus strādāt par ģimenes ārstiem Aizkraukles novadā. Lai iedzīvotājiem nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu  pieejamību,  šobrīd nepieciešami divi ģimenes ārsti – pa vienam Jaunjelgavā un Koknesē.

Stipendija  tiks  piešķirta  tikai  tādam  pretendentam,  kurš  atbilst  aizvadītā gada oktobrī pieņemtajos saistošajos noteikumos noteiktajiem   stipendiju  piešķiršanas kritērijiem. Aizkraukles novada dome apstiprinājusi atbalstāmo profesionālo  studiju  specialitātes, paredzot stipendijas speciālistiem, kuri novadā ļoti nepieciešami, un šogad nolemts tādējādi piesaistīt tieši ģimenes ārstus.

Pretendentiem, kuri vēlas pieteikties pašvaldības stipendijai, pieteikumu un tiem pievienotos dokumentus jāiesniedz Aizkraukles Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, jāiesūta elektroniska dokumenta veidā (parakstītu ar drošu elektronisko parakstu parakstītu) e-pastā: dome@aizkraukle.lv

Pretendentam jāsniedz šādi dokumenti:

  • iesniegums, kurā norādīts pretendenta vārds, uzvārds, adrese, e-pasta adrese un tālrunis, izglītības iestāde, tās adrese, e-pasta adrese un tālrunis; fakultāte, tās adrese, e-pasta adrese un tālrunis; studiju programmas nosaukums, tās ietvaros iegūstamās specialitātes (kvalifikācijas, profesijas) nosaukums, studiju programmas uzsākšanas un paredzamais beigšanas datums;
  • iepriekšējās izglītības dokumenta kopija un sekmju izraksts;
  • izziņa no izglītības iestādes, kas apliecina, ka pretendents apgūst studiju programmu šajā izglītības iestādē, norādot specialitāti (kvalifikāciju, profesiju), kuru pretendents apgūst studiju programmas ietvaros, studiju programmas uzsākšanas un paredzamo beigšanas datumu;
  • izziņa no izglītības iestādes par pretendenta sekmju vērtējumu katrā mācību priekšmetā pēdējā pabeigtajā studiju gadā;
  • izglītības iestādes un citu institūciju rekomendācijas vai raksturojumus;
  • rekomendācija no konkrētās studiju programmas direktora;
  • pretendenta parakstīts apliecinājums, ka stāsies darba tiesiskajās attiecībās studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas un veiks noteikto darbu specialitātē vismaz trīs gadus pēc studiju programmas pabeigšanas, kā arī darba devēja apliecinājums par darba tiesisko attiecību nodibināšanu ar stipendiātu studiju laikā vai pēc studiju pabeigšanas.

Pieteikumus vērtēs ar Aizkraukles novada domes lēmumu izveidota komisija, tajā darbosies domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zālītis, pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš un SIA “Aizkraukles slimnīca” valdes locekle Dzintra Krišjāne.

Stipendijām var pieteikties līdz šī gada 1. martam.