Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu pabalstu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu, kā arī citus attiecīgā pabalsta saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
  Aprūpi mājās klients var pieprasīt Aizkraukles novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu teritoriālajās vienībās: Aizkrauklē, Jaunjelgavā, Koknesē, Pļaviņās, Skrīveros, Neretā.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas veic atbilstošas darbības:
  1) izvērtē personas sociālo situāciju;
  2) veic personas fizisko un garīgo spēju izvērtējumu un aprūpes līmeņa noteikšanu;
  3) novērtē personas un tās ģimenes locekļu maksātspēju, aizpildot iztikas līdzekļu deklarācijas daļu par ienākumiem, vērtē personas iespēju maksāt par pakalpojumu no pabalsta invalīdam, kuram nepieciešama īpaša kopšana;
  4) pieņem lēmumu par sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pabalstu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju, bet, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pabalstu, papildus norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

Saņemt pakalpojumu