Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Atļaujas izsniegšana juridiskai vai fiziskai personai, kura reģistrējusi saimniecisko darbību, un vēlas kļūt par ielu tirdzniecības organizatoru pašvaldības iekārtotās vai ar pašvaldību saskaņotās publiskās vietās un pasākumu laikā (Aizkraukles pilsētā).

Procesa apraksts

 1. Paklapojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu atļauju ielu tirdzniecības organizēšanai, tirdzniecības organizētājs, iesniedz pašvaldībā iesniegumu:
  Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, vai elektroniski e-pastā aizkraukle@pakalpojumucentri.lv, atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu;
  vai izmantojot portāla www.latvija.lv,
  norādot šādu informāciju un pievienojot šādus dokumentus:
  - saimnieciskās darbības reģistrācijas apliecinoša dokumenta kopiju, izņemot publisko personu, vai fiziskās personas, kurai atbilstoši nodokļu jomu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību;
  - dokumenta, kas apliecina tiesības iesaistīties pārtikas apritē kopiju;
  - licences (speciālās atļaujas) kopiju, ja, atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzņēmējdarbības veida veikšanai ir nepieciešama licence;
  - saskaņojumu ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
  - saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par tirdzniecības veikšanu vai organizēšanu pasākuma norises laikā un vietā, ja tirdzniecība paredzēta citas personas pasākuma ietvaros, ja pasākuma rīkotājs nav pašvaldība vai tās dibināta iestāde.
  Uzziņas, informācija, konsultācijas Tālrunis: 65133925

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors pieņem lēmumu izsniegt atļauju vai pieņem lēmumu par atteikumu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atļauja tiek izsniegta, atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.