Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu.
• Bērna mantas pārdošana.
• Bērna mantojuma sadalīšana.
• Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām.
• Īpašuma iegūšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Bērna vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses:
  1) lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērnam/aizgādnībā esošajai personai piekritušo
  mantojumu;
  2) lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
  3) lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 14 000 euro) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
  4) lemj par bērnam piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 14 000 euro) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
  5) lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
  6) ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
  7) lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
  8) lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.
  Atkarībā no izskatāmā jautājuma nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums,
  2) bērna dzimšanas apliecība,
  3) miršanas apliecība,
  4) mantojuma saraksts,
  5) mantojuma apliecība,
  6) īpašuma tiesību apliecinošs dokuments,
  7) izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu,
  8) darījuma līguma projekts,
  9) nekustamā īpašuma novērtējums,
  10) kredītiestādes izziņa u.c.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.
  Ja objektīvu iemeslu dēļ minēto termiņu nav iespējams ievērot, bāriņtiesa to var pagarināt Administratīvā procesa likuma 64.pantā noteiktajā kārtībā (uz laiku ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma iesniegšanas dienas, bet ilgstošas faktu konstatācijas nepieciešamības gadījumā - līdz gadam).

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, bāriņtiesa pieņem Lēmumu, vai konkrētā darbība atbilst bērna vislabākajām interesēm.