Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bērna likumiskais pārstāvis var pieteikt bērnu uzņemšanai 1.klasē, iesniedzot iesniegumu Izglītības iestādē tajā kalendārajā gadā, kad bērnam aprit septiņi gadi.
Atkarībā no veselības stāvokļa un psiholoģiskās sagatavotības bērns var sākt pamatizglītības ieguvi vienu gadu agrāk vai vēlāk saskaņā ar bērna likumiskā pārstāvja vēlmēm un ģimenes ārsta atzinumu.
Iesniegumu pieņemšana bērnu reģistrācijai uzņemšanai 1.klasē notiek, ievērojot šādus termiņus: no kārtējā kalendārā gada 1.marta līdz 30.jūnijam.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Bērna likumiskais pārstāvis iesniegumu (pielikumā) var iesniegt klātienē attiecīgās Izglītības iestādes administratoram vai elektroniska dokumenta veidā (ar drošu elektronisko parakstu parakstītu) uz oficiālo elektronisko adresi, izmantojot www.latvija.lv vienotās pieteikšanās moduli.

  2. Pakalpojuma apstrāde
    Saņemtie iesniegumi klātienē un elektroniski parakstītie iesniegumi tiek reģistrēti, pēc iespējas ņemot vērā saņemšanas datumu un laiku.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Izglītības iestāde 10 (desmit) darba dienu laikā pēc klašu komplektācijas pabeigšanas ierakstītā pasta sūtījumā vai elektroniski nosūta bērna likumiskajam pārstāvim paziņojumu par bērna iekļaušanu 1. klašu bērnu sarakstā vai nosūta atteikumu (norādot iemeslus) uzņemt bērnu Izglītības iestādē. Atteikuma gadījumā Izglītības iestāde norāda konkrētu laiku un vietu, kur iespējams saņemt atpakaļ iesniegto dokumentu kopijas, ja tādas ir iesniegtas.

Saņemt pakalpojumu