Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums sniedz iespēju anulēt deklarēto dzīvesvietu personām, kurām nav pamata atrasties personas īpašumā.
Pašvaldība ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē, ja:
1) persona, deklarējot dzīvesvietu, ir sniegusi nepatiesas ziņas;
2) personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.
Pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas pēc tās rīcībā esošajiem dokumentiem: pēc informācijas sistēmu datiem (Iedzīvotāju reģistrā un Valsts adrešu reģistrā), uzaicinot personu iesniegt dokumentu, kas apliecina deklarēto ziņu patiesumu (piemēram, īres līguma vai vienošanos ar nekustamā īpašuma īpašnieka esamību, vai tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā esamību) un/vai pieprasot ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka.
Ja, pārbaudot ziņas par deklarēto dzīvesvietu, pašvaldība konstatē, ka dzīvesvietas deklarēšanas iesnieguma iesniegšanas laikā personai nebija iesniegumā norādītā tiesiskā pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar deklarācijas iesniegšanas datumu.
Ja pašvaldība konstatē, ka personai zudušas tiesības dzīvot deklarētajā dzīvesvietā, ziņas par deklarēto dzīvesvietu anulē ar lēmuma pieņemšanas datumu.
Pēc ziņu par personas deklarēto dzīvesvietu anulēšanas, pašvaldība aktualizē minēto informāciju Iedzīvotāju reģistrā un par to paziņo personai.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  1) iesniegums,
  2) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, ja iesniedzējs ir īpašnieks,
  3) tiesas spriedums, ja anulācija veicama uz tiesas sprieduma pamata,
  4) īres līguma kopija, uzrādot oriģinālu, ja anulācija tiek veikta, pamatojoties uz to, ka ir beidzies īres līguma termiņš.
  Īpašniekam (pilnvarotai personai, īrniekam vai citai ieinteresētai personai) klātienē Aizkraukles novada Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, pa pastu vai elektroniski ar drošu elektronisku parakstu uz e-pastu aizkraukle@pakalpojumucentri.lv, vai izmantojot tiešsaistes formu portālā www.latvija.lv (e-iesniegums) jāiesniedz Aizkraukles novada pašvaldībai iesniegums.

 2. 2.solis
  Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas Aizkraukles novada pašvaldības domes Dzīvokļu komisija lemj par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu iesniegumā norādītajām personām.

 3. 3.solis
  Pēc iesnieguma izskatīšanas Aizkraukles novada pašvaldības domes Dzīvokļu komisijas lēmums tiek nosūtīts visām lietā iesaistītajām personām pa pastu vai atbilstoši iesniegumā norādītajā veidā.