Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Aizkraukles novada Sociālais dienests

Daugavas iela 1, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101

Aizkraukles novada Sociālais dienests nodrošina atbalstu trūcīgiem un maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem piešķirot pabalstu dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas un komunālo pakalpojumu vai ar kurināmā iegādi saistīto izdevumu segšanai (turpmāk - dzīvokļa pabalsts).

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Sociālajā dienestā (4.,5.kabinets) iesniedz:
  1) iesniegumu;
  2) ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un ģimenes locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju, lai izvērtētu atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam;
  3) ar dzīvojamās telpas lietošanu saistīto pakalpojumu rēķinu kopijas (uzrādot orģinālu) par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi;
  4) rēķina kopija vai apmaksas kvīts par kurināmā iegādi;
  5) dokumentu kopija (uzrādot orģinālu), kas apliecina dzīvokļa lietošanas un īres tiesības.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pabalsts tiek aprēķināts kā starpība starp normatīvo izdevumu un mājsaimniecības normatīvo ienākumu summu, (nepārsniedzot normatīvus dzīvokļa pabalsta aprēķināšanai) un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem: P = KN+IN - I, kur P - dzīvokļa pabalsta apmērs; KN normatīvie izdevumi par īri/apsaimniekošanu un komunālajiem pakalpojumiem (kurināmā iegādi) IN – mājsaimniecības normatīvais ienākums, kurš paliek personai(ģimenei) pēc dzīvokļa īres un komunālo pakalpojumu apmaksas I– mājsaimniecības kopējie faktiskie ienākumi.
  Sociālais dienests, ievērojot Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteikto kārtību un ierobežojumus, var noslēgt rakstisku vienošanos par līdzdarbības pienākumu pildīšanu ar katru klientu.
  Dzīvokļa pabalstu piešķir uz trīs vai sešiem mēnešiem, pabalstu par kurināmā iegādi var piešķirt uz kalendāro gadu. Pabalstu pārskaita īres vai komunālo pakalpojumu sniedzēju kontā vai pabalsta pieprasītājam viena mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
  Dzīvojamās telpas īres vai apsaimniekošanas maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai klients pieprasa reizi trijos mēnešos, bet kurināmā iegādei - vienu reizi kalendārajā gadā. Ja triju mēnešu laikā pēc iesnieguma par dzīvokļa pabalstu iesniegšanas mainās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, Sociālajam dienestam ir tiesības, pamatojoties uz pabalsta pieprasītāja iesniegtajiem dokumentiem, veikt dzīvokļa pabalsta aprēķinu par šo periodu atbilstoši faktiskajai situācijai.
  Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsta summu pārskaita pakalpojumu sniedzējiem (nama apsaimniekotājam, komunālo pakalpojumu sniedzējiem u.c.).
  Ja objektīvu apstākļu dēļ tas nav iespējams, pabalstu pārskaita klienta norādītajā norēķinu kontā.

Saņemt pakalpojumu