Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Kārtība nosaka kā Aizkraukles novada dome izsniedz licences interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai juridiskām un fiziskām personām (izņemot valsts un pašvaldības izglītības iestādes), kā arī dokumentu izvērtēšanas kārtību, lēmuma par licences izsniegšanas, izsniegšanas atteikuma vai par licences anulēšanu pieņemšanas kārtību, licences termiņa pagarināšanas kārtību.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Licences saņemšanai licences pieprasītājs iesniedz:
  1. rakstveida iesniegumu, kurā norāda:
  1.1. juridiskai personai – nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
  1.2. fiziskai personai- vārdu, uzvārdu, personas kodu, adresi, tālruņa numuru, e-pasta adresi.
  2. licencējamo interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu (turpmāk tekstā – izglītības programma), atbilstoši 2.pielikumam, kurā norāda:
  2.1. izglītības programmas nosaukumu;
  2.2. izglītības programmas mērķi;
  2.3. izglītības programmas uzdevumus;
  2.4. izglītības programmas mērķauditoriju, norādot vecuma vai specializācijas grupas;
  2.5. izglītības programmas apjomu (stundās);
  2.6. izglītības programmas saturu (tematiskais plāns);
  2.7. izglītības programmas paredzamos rezultātus.
  2.8. licencējamās izglītības programmas īstenošanā iesaistīto pedagogu/treneru sarakstu, pievienojot dzīves aprakstu (CV) un izglītības programmas īstenošanai atbilstošas izglītības un tālākizglītības apliecinošo dokumentu kopijas, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  2.9. pēc izglītības programmas apguves izsniedzamā dokumenta paraugu.

 2. 2.solis
  Interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija:
  1. izskata iesniegtos dokumentus, pārbauda iesniegto dokumentu atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
  2. pieņem lēmumu par:
  2.1. licences izsniegšanu;
  2.2. atteikumu izsniegt licenci;
  2.3. izsniegtās licences anulēšanu;
  2.4. izsniegtās licences pārreģistrāciju un/ vai pagarināšanu;
  3. pieteikumus izskata un lēmumu pieņem viena mēneša laikā. Nepieciešamības gadījumā komisijai ir tiesības pagarināt dokumentu izskatīšanas termiņu;
  4. noformē un izsniedz licenci.

 3. 3.solis
  Komisijas piešķirtās licences tiek izsniegtas Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas VPVKAC