Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Jebkura persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Ar lauksaimniecībā izmantojamo zemi veikto darījumu tiesiskā uzraudzība, tajā skaitā personu iesniegumu izskatīšana un Aizkraukles novada darījumu ar lauksaimniecības zemi Tiesiskuma uzraudzības komisijas lēmuma, par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecībā izmantojamās zemes iegūšanai īpašumā, pieņemšana, kas noformējama izziņas veidā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma saņēmējs iesniedz Aizkraukles novada pašvaldībai iesniegumu, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.748 “Noteikumi par darījumiem ar lauksaimniecības zemi” un klāt pievieno:
  1) pirkuma līgumu;
  2) pilnvaras kopiju, ja pakalpojuma saņemšanai norīkots pilnvarnieks.
  Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.
  Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  Pa pastu – jānosūta iesniegums un tam pievienotie dokumenti.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas Aizkraukles novada darījumu ar lauksaimniecības zemi Tiesiskuma uzraudzības komisija lemj par piekrišunu vai atteikumu iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi.
  Tiek sagatavota izziņa/lēmums par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā, kuru paraksta Komisijas priekšsēdētājs.

 3. Saņemšanas solis
  Lēmumu par piekrišanu/atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā Aizkraukles novada darījumu ar lauksaimniecības zemi Tiesiskuma uzraudzības komisija noformē izziņas veidā, un darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
  Izziņa tiek nosūtīta/izsniegta iesniedzējam atbilstoši iesniegumā norādītajam veidam.