Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība dod piekrišanu un tā noformējama izziņas veidā, ko paraksta domes priekšsēdētājs, par tiesībām nepilsonim iegūt īpašumā zemi, ja šīs zemes turpmākās izmantošanas mērķis nav pretrunā ar teritorijas plānojumu.
Iesniegumam, kas adresēts Aizkraukles novada pašvaldībai, pievieno:
1) darījuma aktu,
2) pilnvaras kopiju, ja pakalpojuma saņemšanai norīkots pilnvarnieks.

Izziņa kopā ar darījuma aktu iesniedzama attiecīgajā zemesgrāmatu nodaļā.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams iesniegt šādus dokumentus:
  1) iesniegums izziņas saņemšanai darījumos ar zemes īpašumiem, ja nepieciešama domes piekrišana. Iesniegumā norāda turpmākās izmantošanas mērķi;
  2) darījuma akta kopija (pirkuma līgums, dāvinājuma līgums u.c.);
  3) pilnvaras kopija (uzrādot oriģinālu), ja dokumentus iesniedz pilnvarotā persona.
  Klātienē – jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai pilnvarojuma apliecinājums.
  Izmantojot e-pastu – dokumenti jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
  Pa pastu – jānosūta iesniegums un darījuma akta kopija, pilnvaras kopija, ja pieprasa pilnvarotā persona.

 2. 2.solis
  Pēc dokumentu saņemšanas un lietas apstākļu izvērtēšanas tiek sagatavota izziņa, ko paraksta domes priekšsēdētājs, par tiesībām nepilsonim iegūt īpašumā zemi.

 3. 3.solis
  Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
  Pašvaldības nodeva 4.00 EUR