Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībām ar likumu piešķirta priekšrocība nopirkt nekustamo īpašumu pašvaldības administratīvajā teritorijā, ja īpašnieks to ir nolēmis pārdot (noslēdzis līgumu par tā pārdošanu ar trešo personu) un nekustamais īpašums ir nepieciešams pašvaldības funkciju īstenošanai.
Šāda izskatīšanas un dokumentu pieņemšanas un izsniegšanas kārtība darbojas uz visiem nekustamajiem īpašumiem, izņemot lauksaimniecības zemes.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Par nekustamā īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanas izskatīšanu, vienam no nekustamā īpašuma pirkuma līguma pusēm (vai zvērinātam notāram), jāiesniedz iesniegums ar lūgumu par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām.
  Papildus iesniegumam jāiesniedz pirkuma līgums vai tā kopija (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu).

 2. 2.solis
  Pēc iesnieguma un pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas un reģistrēšanas, KAC darbinieks izsniedz, vai nosūta e-pastā (ja iesniegums nosūtīts elektroniski ar drošu elektronisku parakstu) iesniedzējam izziņu, kurā norāda šādas ziņas:
  - nekustamais īpašums, tā kadastra numurs un nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošo zemesgabalu un būvju kadastra apzīmējumi un atrašanās vieta (adrese);
  - pārdevēja vārds, uzvārds, personas kods un dzīvesvieta (fiziskām personām) vai nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese (juridiskām personām);
  - pirkuma līguma vai tā kopijas saņemšanas laiks;
  - KAC darbinieka amats, vārds un uzvārds, kas pieņem pirkuma līgumu vai tā kopiju.
  KAC izziņu nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai.
  Ja nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, atbildīgais darbinieks ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā sagatavo izziņu par atteikšanos izmantot pirmpirkuma tiesības.

 3. 3.solis
  Ja pašvaldība atteikusies izmantot pirmpirkuma tiesības, 5 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek sagatavota izziņa par pirmpirkuma tiesību neizmantošanu.
  * Ja pašvaldība piekritusi izmantot pirmpirkuma tiesības, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldības funkcijas, 20 darba dienu laikā (pēc pirkuma līguma vai tā noraksta iesniegšanas pašvaldībā) tiek izsniegts domes lēmums par pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
  KAC darbinieks ne vēlāk kā trešajā dienā pēc izziņas sagatavošanas dienas, izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības nosūta Valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai, un e-pastā informē par to pārdevēju un pirkuma līguma (vai tā kopijas) iesniedzēju, ja tas nav pārdevējs.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesnieguma veidlapa

Normatīvie akti