Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pašvaldība vai tās pilnvarota persona vai privāto ūdeņu īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto rūpniecisko zveju un izsniedz attiecīgas licences. Persona licencēto rūpniecisko zveju var veikt atbilstoši nolikumā norādītajai kārtībai.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Informācija par iespēju pretendēt uz brīvo zvejas rīku rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.aizkraukle.lv.
  Lai Persona pretendētu uz rūpnieciskās zvejas tiesību nomu (arī tie ar kuriem ir jau ir noslēgts nomas līgums uz 1 gadu) uz katru nākošo gadu, katru gadu no 1.novembra līdz 10.decembrim (izņemot komerczvejai, kurai nav beidzies zvejas tiesību nomas līgums) Pašvaldības Zvejas licencēšanas komisijai jāiesniedz iesniegums, kurā norādīti iesniedzēja rekvizīti, zvejas vieta un pieprasīto zvejas rīku veidi, kā arī papildus norādītā informācija. Iesniegumu adresētu Aizkraukles novada zvejas licencēšanas komisijai var iesniegt arī Aizkraukles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros katrā pagastā vai arī elektroniski uz e-pastu dome@aizkraukle.lv, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 2. Pakalpojuma apmaksa
  Maksa par rūpnieciskās zvejas tiesību nomu tiek noteikta, neatkarīgi no līguma darbības laika, uz vienu gadu un tiek norādīta līgumā pievienotajam protokolam, ņemot vērā rūpnieciskās zvejas rīku veidu un skaitu, kā arī zvejas vietu.
  Par piešķirto rūpnieciskās zvejas tiesību nomu kārtējā gadā Personai nomas maksa jāveic protokolā noteiktajā kārtībā bezskaidras vai skaidras naudas norēķinu veidā un ir iemaksājama Līgumā norādītajā Aizkraukles novada domes norēķinu vai kontā vai pagastu kasē pirms Līguma parakstīšanas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Pēc nomas maksas saņemšanas, slēdz Līgumu, paraksta protokolu, izsniedz licenci un ievada datus Latvijas zivsaimniecības integrētās kontroles un informācijas sistēmā.

Veidlapas un citi dokumenti

 1. Iesnieguma veidlapa