Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Mājokļa pabalsts ir materiāls atbalsts ar mājokļa lietošanu saistīto izdevumu segšanai.
Mājokļa pabalsta apmēru aprēķina, ņemot vērā šādus izdevumus:
1) par dzīvojamās telpas lietošanu (īres maksa, izdevumi par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām);
2) par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (siltumenerģija apkures un karstā ūdens nodrošināšanai, elektroenerģija, ūdens, dabasgāze, kanalizācijas vai asenizācijas nodrošināšana, sadzīves atkritumu apsaimniekošana), ja tie nav ietverti īres maksā vai nepieciešamajos izdevumos par obligāti veicamajām pārvaldīšanas darbībām;
3) ar telekomunikāciju pakalpojumiem un internetu saistītos izdevumus, kā arī izdevumus par ūdens skaitītāju uzstādīšanu un verifikāciju.
Mājokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp garantēto minimālo ienākumu sliekšņu summu mājsaimniecībai un normatīvajos aktos noteiktajiem izdevumiem par mājokli un mājsaimniecības kopējiem ienākumiem.

Procesa apraksts

 1. 1.solis
  Pabalsta pieprasītājs vēršas dzīvesvietai tuvākajā Aizkraukles novada Sociālā dienesta teritoriālajā pieņemšanas punktā, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1) iesniegumu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu, kuru parakstot, pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem;
  2) iesniedz ienākumus un materiālos resursus apliecinošus dokumentus par sevi un mājsaimniecības locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju;
  3) uzrāda izdevumus par mājokli apliecinošus rēķinus un cita veida izdevumus pierādošus dokumentus par iepriekšējo vai kārtējo mēnesi;
  4) uzrāda dokumentu, kas apliecina dzīvokļa lietošanas un īres tiesības, grupu dzīvokļa pakalpojuma saņēmēji uzrāda līgumu par sociālā pakalpojuma saņemšanu.

 2. 2.solis
  Sociālais dienests 22 darbdienu laikā izskata iesniegto iesniegumu par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un iesniegtos dokumentus, kas pamato izdevumus par mājokli un pieņem lēmumu par mājokļa pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt.

 3. 3.solis
  Mājokļa pabalstu mājsaimniecībai piešķir ar mēnesi, kad saņemts iesniegums. Piešķirto mājokļa pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzējam, kuram ir lielākās izmaksu pozīcijas, pārējo daļu – citam pakalpojumu sniedzējam vai izmaksā iesnieguma iesniedzējam.
  Sociālais dienests sagatavo izdruku iesniedzējam no SOPA programmas par mājokļa pabalsta aprēķinu un piešķirto pabalstu, Lēmumu par atteikumu noformē rakstveidā, norādot atteikuma iemeslus.

Saņemt pakalpojumu