Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeņa nodrošināšanai, ja garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšanas
  Garantētā minimālā ienākuma (turpmāk -GMI) pabalsts ir materiāls atbalsts naudas izteiksmē minimālo ikdienas izdevumu apmaksai. kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par 109 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 EUR pārējām personām mājsaimniecībā mēnesī.
  GMI apmērs mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 109 EUR, pārējām personām mājsaimniecībā 76 EUR.
  GMI pabalstu aprēķina un piešķir atbilstoši MK noteiktajai mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas, GMI pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas, izmaksas kārtībai.
  Persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Sociālajā dienesta teritoriālajās vienībās- Aizkrauklē, Jaunjelgavā, Koknesē, Pļaviņās, Skrīveros, Neretā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un
  - iesniedz rakstisku iesniegumu, kuru parakstot pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
  - iesniedz ienākumus un materiālo resursu apliecinošus dokumentus par sevi un mājsaimniecības locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais darbinieks mēneša laikā izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus, aprēķina GMI pabalstu un pieņem lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja nav ievērotas likumdošanā noteiktās prasības, par pabalsta apmēru un pieņemto lēmumu informē iesniedzēju.
  GMI pabalsts tiek izmaksāts uz personas norādīto norēķinu kontu vai izmaksāts skaidrā naudā noteiktā Aizkraukles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centru kasē, ja personai nav norēķinu konta. Sociālā darba speciālists informē klientu par pabalsta apmēru.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un viņas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Saņemt pakalpojumu