Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ja Jums ir piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss un Jūs nesasniedzat valstī noteikto garantēto minimālā ienākuma līmeni, Jums ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt un saņemt pabalstu, lai sasniegtu garantētā minimālā ienākuma (GMI) līmeni. GMI slieksnis ir 20 procenti no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī noapaļots līdz veseliem eiro.
2023.gadā GMI slieksnis pirmajai un vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 125 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā slieksnis ir 87,50 eiro.

Procesa apraksts

 1. Pieprasīšanas
  Pabalsts GMI nodrošināšanai ir atbalsts mājsaimniecībai, kuras pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi ir mazāki par 125 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 87,50 EUR pārējām personām mājsaimniecībā mēnesī.
  GMI apmērs mēnesī pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 125 EUR, pārējām personām mājsaimniecībā 87,50 EUR.
  Lai saņemtu GMI pabalstu, viena no mājsaimniecības personām vēršas Aizkraukles novada Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1) iesniedz rakstisku iesniegumu, kuru parakstot pilngadīgās personas dod Sociālajam dienestam atļauju izmantot pašvaldības un valsts datu reģistros pieejamo informāciju par sevi un ģimenes locekļiem un veikt datu apstrādi sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas elektroniskajā sistēmā (SOPA).
  2) iesniedz ienākumus un materiālo resursu apliecinošus dokumentus par sevi un mājsaimniecības locekļiem un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
  Iesniegumu var iesniegt klātiene Aizkraukles novada Sociālajā dienestā, teritoriālajās vienības un attālinātajos klientu pieņemšanas punktos pie Sociālās palīdzības nodaļas darbinieka.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests izvērtē mājsaimniecības materiālos resursus, aprēķina GMI pabalstu un pieņem lēmumu par GMI pabalsta piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt, ja nav ievērotas likumdošanā noteiktās prasības, par pabalsta apmēru un pieņemto lēmumu informē iesniedzēju.
  GMI pabalsts tiek izmaksāts uz personas norādīto norēķinu kontu vai izmaksāts skaidrā naudā noteiktā Aizkraukles novada pašvaldības klientu apkalpošanas centru kasē, ja personai nav norēķinu konta. Sociālā darba speciālists informē klientu par pabalsta apmēru

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Atbilstoši vienošanās nosacījumiem, bet ne retāk kā ik pēc trim mēnešiem Sociālā dienesta sociālā darba speciālists sadarbībā ar personu un viņas pilngadīgajiem ģimenes locekļiem novērtē ģimenes (personas) sociālās situācijas izmaiņas un pieņem lēmumu par turpmākajiem pasākumiem.

Saņemt pakalpojumu