Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aizkraukles novada Sociālais dienests izmaksā pabalstu Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem 50 EUR kalendārajā gadā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu, līdz kārtējā gada 31.martam persona iesniedz iesniegumu Sociālajā dienestā, uzrādot Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka apliecību.

  2. Iesnieguma izskatīšana
    Sociālais dienests 22 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju, bet, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, papildus norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests pabalstu 50 EUR apmērā izmaksā iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā aprīlī.