Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
5
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Šis pakalpojums lietotājam nodrošina iespēju saņemt pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams aizpildīt iesniegumu, kurā jānorāda nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs vai kadastra apzīmējums un izziņas pieprasījuma pamatojums.

  Iesniegumu var iesniegt klātienē, pa pastu vai e-pastu (ja persona iesniedz dokumentus, kas sagatavoti atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, ir apliecināti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu).

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Izziņu par zemes gabala plānoto (atļauto) izmantošanu, atbilstoši spēkā esošajam Aizkraukles novada teritorijas plānojumam, sagatavo teritorijas plānotājs.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu saņem iesniegumā norādītajā veidā.