Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
20
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) audžugimenē vai pie aizbildņa ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt vienreizēju pabalstu: 1) patstāvīgas dzīves uzsākšanai; 2) sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei. 2.Dzīvokļa (mājokļa) pabalstu pilngadību sasniegušam bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības pēc ārpusģimenes aprūpes pakalpojuma beigšanās, piešķir un izmaksā no dienas, kad bērns sasniedzis pilngadību līdz 24 (divdesmit četru) gadu vecuma sasniegšanai. Pabalstu izmaksā pašvaldība, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par ārpusģimenes aprūpi. 3.Bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās (sasniedzot pilngadību) ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu ikmēneša izdevumu segšanai, ja viņš sekmīgi mācās.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešamie dokumenti:
  1. Iesniegums.
  2. Izglītības iestādes izziņa.
  3. Citi dokumenti (pieprasot dzīvokļa pabalstu, saskaņā ar sociālā darba speciālista pieprasījuma).
  Iesniegumu var iesniegt: Aizkraukles novada Sociālā dienesta sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu teritoriālajās vienībās: Aizkrauklē, Jaunjelgavā, Koknesē, Pļaviņās, Skrīveros, Neretā.
  Aizkraukles novada pašvaldība, bērnam piešķir:
  - vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai;

  - vienreizēju pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

  - pabalstu ikmēneša izdevumiem bērnam – mācību iestādes audzēknim;

  - mājokļa pabalstu.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests ne vēlāk kā mēneša laikā pēc iesnieguma un visu pamatojuma dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pabalstu.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests pabalstus izmaksā bērna iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā līdz kārtējā mēneša 25. datumam.

Saņemt pakalpojumu