Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Aizkraukles novada Sociālais dienests sniedz:
- ikmēneša pabalstu audžuģimenēm (260.00 euro apmērā par bērnu līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai, 305.00 euro apmērā par bērnu vecumā no septiņiem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai) bērna uzturam;
- izmaksā atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu audžuģimenei, izņemot specializēto audžuģimeni, ja bērni (bērns) audžuģimenē ievietoti uz laiku, kas ir īsāks par vienu mēnesi. Atlīdzības apmērs ir proporcionāls dienu skaitam, kurās bērni (bērns) dzīvo audžuģimenē, par pamatu ņemot valstī noteikto atlīdzības apmēru par audžuģimenes pienākumu pildīšanu;
- izmaksā pabalstu audžuģimenei apģērba un mīkstā inventāra iegādei bērnam kalendārajā gadā 200.00 euro apmērā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pabalstu, viens no audžuģimenes vecākiem Sociālajā dienestā iesniedz iesniegumu par pabalsta pieķiršanu.

  2. Iesnieguma izskatīšana
    Sociālais dienests 22 darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas pieņem lēmumu par sociālās palīdzības pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt sociālās palīdzības pabalstu. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju, bet, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, papildus norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Sociālais dienests pabalstus un atlīdzību izmaksā audžuģimenes iesniegumā norādītajā kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas kontā līdz kārtējā mēneša 25.datumam.