Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Aizkraukles novada Sociālais dienests nosaka mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam. Mājsaimniecības ienākumi un materiālie resursi tiek izvērtēti saskaņā ar normatīviem aktiem par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.
No 01.07.2023. minimālo ienākumu sliekšņus sociālās palīdzības sniegšanai nosaka procentuālā apmērā, noapaļotus līdz veseliem eiro, no Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnē publicētās minimālo ienākumu mediānas uz vienu ekvivalento patērētāju mēnesī (turpmāk — ienākumu mediāna).
Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis ir 50 procenti no ienākumu mediānas un 2023.gadā tas ir 313 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 219 eiro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.
Maznodrošinātās mājsaimniecības ienākumu slieksnis Aizkraukles novadā ir 60% no ienākumu mediānas pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 42% katrai nākamajai personai mājsaimniecībā. 2023.gadā tas ir 376.00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264.00 euro katrai nākamajai personai mājsaimniecībā.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai noteiktu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Aizkraukles novada Sociālajā dienestā, uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4) visu mājsaimniecībā esošu personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests, sadarbībā ar iesniedzēju, Pašvaldību sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un dokumentos iekļautās ziņas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests izsniedz izziņu, kas apliecina mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Saņemt pakalpojumu