Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Aizkraukles novada Sociālais dienests nosaka mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.
Mājsaimniecības ienākumi un materiālie resursi tiek izvērtēti saskaņā ar normatīviem aktiem par trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa noteikšanas kārtību.
Lai izvērtētu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas pašvaldības sociālajā dienestā, iesniedz iesniegumu un dokumentus par mājsaimniecībā esošo personu ienākumiem un materiālajiem resursiem, kopā ar sociālo dienestu sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju un apliecina sniegto ziņu patiesumu.
Mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam apliecina sociālā dienesta izsniegta izziņa. Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu piešķir uz trim kalendāra mēnešiem vai uz sešiem kalendāra mēnešiem.
Mājsaimniecība atzīstama par trūcīgu, ja tās vidējie ienākumi mēnesī pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 272 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 euro pārējām personām mājsaimniecībā.
Mājsaimniecība nekvalificējas trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa saņemšanai, ja mājsaimniecības ienākumi un materiālie resursi neatbilst normatīvajos aktos minētajam ienākumu slieksnim un materiālā stāvokļa līmenim.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai noteiktu mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam, viena no mājsaimniecības personām vēršas Aizkraukles novada Sociālajā dienestā (4.kabinets), uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  1) iesniegumu, kuru parakstījušas mājsaimniecības pilngadīgās personas;
  2) darba devēja izziņu par darba samaksu par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru darba ņēmēju mājsaimniecībā;
  3) izziņu par ienākumiem no saimnieciskās darbības par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem par katru saimnieciskās darbības veicēju mājsaimniecībā;
  4) visu mājsaimniecībā esošu personu kredītiestāžu vai pasta norēķinu sistēmas kontu pārskatus par pilniem pēdējiem trim kalendāra mēnešiem;
  5) dokumentus, kas apliecina neregulāra rakstura ienākumus vai citus ienākumus.

 2. Pakalpojuma apstrāde
  Sociālais dienests sadarbībā ar iesniedzēju pašvaldības informācijas sistēmā elektroniski sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, izmantojot valsts un pašvaldības informācijas sistēmās esošos datus un dokumentos iekļautās ziņas.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests izsniedz izziņu, kas apliecina mājsaimniecības atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam.

Saņemt pakalpojumu