eraf logo

Projekta numurs

3.3.1.0/20/I/002

Projekta ieviešanas sākuma datums

03.07.2020

Projekta ieviešanas beigu datums

02.01.2022

Projekta īstenošanas ilgums

18

Projekta mērķis un tā pamatojums

Projekta mērķis: atbilstoši Aizkraukles novada attīstības programmai nodrošināt videi draudzīgu un vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi industriālajā Jaunceltnes un Gaismas ielas teritorijā, uzlabojot tās piemērotību ražošanas uzņēmumu attīstības vajadzībām un radot jaunas darba vietas.

Projekta plānotās darbības atbilst SAM 3.3.1. pasākuma mērķim. Projekta īstenošana dos ieguldījumu SAM 3.3.1. pasākuma mērķa sasniegšanā, tiks sakārtota industriālā teritorija - izbūvēta virszemes notekūdeņu savākšanas un novadīšanas sistēma, veikta ielu asfalta seguma ,gājēju ietvju, ielu apgaismojuma atjaunošana, radītas 9 jaunas darbavietas un uzņēmumiem piesaistītas investīcijas 150 000. EUR apmērā Realizējot projektu, tiek īstenotas likuma „Par pašvaldībām” 15.pantā definētās pašvaldību autonomās funkcijas, projekta darbības. sekmēs saimniecisko darbību attiecīgajā administratīvajā teritorijā, veikti pasākumi bezdarba samazināšanai , sakārtojot teritoriju uzņēmējdarbības tālākai attīstībai, un gādājot par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu. Projektā noteikto  darbību īstenošanas rezultātu plānots sasniegt kompetentu pašvaldības speciālistu vadībā, 18 mēnešu laikā.

Projekta plānotie rezultāti

Sakārtota Mednieku un Gaismas ielu industriālajā teritorija, radītas 9 jaunas darbavietas un uzņēmumiem piesaistītas investīcijas 150 000.00. EUR apmērā.

Plānotās projekta izmaksas

ERAF-417 055.00 EUR

Valsts budžeta dotācija pašvaldībām - 18 399.48 EUR

Pašvaldības finansējums - 266 304.38 EUR

Publiskās attiecināmās izmaksas: 701 758.86 EUR

Publiskās neattiecināmās izmaksas: 4 117.64 EUR

Kopējās projekta izmaksas: 705 876.50 EUR

Dzintars Grundšteins

Nodaļas vadītāja vietnieks
dzintars.grundsteins [at] aizkraukle.lv