ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums
sabiedriskā apsspriešana
atkritumu pārstrāde
Gājēju promenādes un teritorijas labiekārtojuma skice.
atradzes kapi
garais purvs