Sunākstes Saieta nams ieguva jaunas telpas 2010. gadā, kad tika noslēgts Eiropas savienības finanšu instrumentu, pašvaldības un valsts finansētais projekts, kura ietvaros tika atjaunota senā ēka.