Mēnešalga:
1045
Cits
Atrašanās vieta:
Aizkraukle

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina atklātu konkursu uz vakanto Aizkraukles novada bāriņtiesas locekļa amatu (viena amata vietas)(profesijas klasifikatora kods 3412 06). 

Pretendentiem jāatbilst šādām prasībām:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • pretendents ir sasniedzis 30 gadu vecumu;
 • vismaz akadēmiskais bakalaura grāds vai profesionālais bakalaura grāds un 5.līmeņa profesionālā kvalifikācija vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 6.līmenim atbilstoša kvalifikācija pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā
 • ne mazāk kā trīs gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • nevainojama reputācija;
 • vēlama B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlama apgūta Bāriņtiesu likuma 10.panta ceturtajā daļā minētā mācību programma;
 • augsta stresa noturība un atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • stratēģiskā un analītiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus;
 • vēlamas svešvalodu (krievu un/vai angļu valodas) prasmes profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • uz pretendentu nav attiecināms neviens no Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktajiem ierobežojumiem

Galvenie pienākumi:

 • veikt darba pienākumus saskaņā ar spēkā esošajiem ārējiem un iekšējiem normatīvajiem aktiem, Bāriņtiesas lēmumiem un rīkojumiem;
 • izdarīt apliecinājumus un veikt citus Bāriņtiesu likumā paredzētos uzdevumus saskaņā ar bāriņtiesas priekšsēdētāja izdotu rīkojumu;
 • drošināt Bāriņtiesas vīzēto dokumentu apriti atbilstoši normatīvajiem aktiem un Bāriņtiesā noteiktajai kārtībai;
 • pārstāvēt Bāriņtiesu citās institūcijās un sadarboties ar citām institūcijām atbilstoši Bāriņtiesas kompetencei;
 • pieņemt un konsultēt apmeklētājus Bāriņtiesas kompetences jomās;
 • sagatavot atbildes uz Bāriņtiesā saņemtajiem dokumentiem atbilstoši amata kompetencei;
 • apsekot un pārbaudīt bērna vai personas ar ierobežotu rīcībspēju dzīves apstākļus;
 • piedalīties Bāriņtiesas sēdēs lietu izskatīšanā, pēc Bāriņtiesas priekšsēdētāja rīkojuma vadīt sēdes;
 • pēc Bāriņtiesas priekšsēdētāja pilnvarojuma piedalīties rajonu tiesu, Apgabaltiesu, Augstākās tiesas sēdēs kā prasības pieteicējs vai kā ieinteresētā persona pēc tiesu uzaicinājuma;
 • ievadīt informāciju NPAIS sistēmā un citā informatīvajās sistēmās atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Iesniedzamie dokumenti :

 • dzīves gājuma apraksts (Curriculum Vitae);
 • motivācijas vēstule (līdz vienai A4 formāta lapai datorrakstā);
 • izglītību, kvalifikāciju un papildizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • citi dokumenti, kas apliecina kandidātam izvirzīto prasību izpildi;
 • apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11. pantā noteiktie ierobežojumi;
 • valsts valodas prasmi apliecinoša dokumenta kopiju (nepilsoņi);
 • pretendents var iesniegt amata pienākumu izpildei atbilstošu papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas, rekomendācijas, atsauksmes;

Mēs piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu 1045 EUR pirms nodokļu nomaksas (2023.gadā plānots algas paaugstinājums atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam);
 • sociālās garantijas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • atbildīgu un interesantu darbu dinamiskā darba vidē;
 • apdrošināšanu nelaimes gadījumiem (pēc pārbaudes laika beigām);
 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām)
 • drošu un sakārtotu darba vidi.

Pieteikumu var iesniegt līdz 2023.gada 31.janvāra plkst. 17:00:

 • nosūtot pa pastu Aizkraukles novada pašvaldībai ar norādi “Atklātam konkursam uz Aizkraukles novada bāriņtiesas locekļa amatu” uz adresi Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101
 • ievietotu slēgtā aploksnē ar norādi “Atklātam konkursam uz Aizkraukles novada bāriņtiesas locekļa amatu” ievieto pasta kastītē uz kuras norādīts BĀRIŅTIESA pie Aizkraukles novada pašvaldības Klientu apkalpošanas centra, Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā;
 • elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ar pievienotu laika zīmogu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu, nosūtot uz Aizkraukles novada pašvaldības elektroniskā pasta adresi: dome@aizkraukle.lv;

Pretendentiem jāpiesakās līdz