Mēnešalga:
2808 EUR
Vadība / Administrēšana
Atrašanās vieta:
Ziedugravas, Skrīveru pag., Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada pašvaldība (Reģ. Nr. 90000074812) izsludina atklātu konkursu uz Aģentūras “Sociālais aprūpes centrs “Ziedugravas”” direktora amatu.

Darba veids: Terminēts darba līgums uz noteiktu laiku – 5 gadiem.
Vakanto vietu skaits: 1 Mēnešalga –
2808 euro

Pieteikšanās vakancei: līdz 2024.gada 2.maijam.

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt Aģentūras darbību, nodrošināt darbības nepārtrauktību, lietderību, un tiesiskumu;
 • atbilstoši normatīvajiem aktiem izstrādāt un īstenot Aģentūras darbības stratēģiju, darba plānu kārtējam gadam, kā arī regulāri veikt plānošanas dokumentu izvērtējumu un ne retāk kā reizi gadā sniegt ziņojumu Aizkraukles novada domei par plānošanas dokumentos ietverto plānu realizāciju;
 • nodrošināt Aģentūras mērķu un funkciju izpildi atbilstoši Aģentūras nolikumam;
 • analizēt un novērtēt Aģentūras darbību, tās rezultātus;
 • nodrošināt Aģentūras darbības likumību un normatīvo aktu prasību ievērošanu;
 • nodrošināt Aģentūras materiāli tehniskās bāzes saglabāšanu un pilnveidošanu;
 • nodrošināt Aģentūras īpašuma racionālu apsaimniekošanu, materiālo vērtību saglabāšanu, uzskaiti un inventarizāciju;
 • nodrošināt normatīvajos aktos paredzēto pārskatu un atskaišu sastādīšanu;
 • veikt pasākumus, lai nodrošinātu Aģentūru ar kvalificētiem darbiniekiem, nodrošināt darbiniekiem atbilstošus darba apstākļus;
 • pieņemt darbā un atlaist no darba Aģentūras darbiniekus, noteikt darba pienākumus un apstiprināt amata aprakstus;
 • nodrošināt darbinieku atalgojumu atbilstoši Aizkraukles novada domes noteiktajai atlīdzības sistēmai;
 • organizēt Aģentūras darba kārtības noteikumu izstrādi un nodrošināt to ievērošanu;
 • atbilstoši amatam noteiktajai kompetencei noslēgt pakalpojumu līgumus ar juridiskām un fiziskām personām;
 • savlaicīgi un precīzi iesniegt pieprasīto informāciju valsts un pašvaldības institūcijām;
 • nodrošināt sanitāri higiēnisko prasību ievērošanu, darba aizsardzības un drošības tehnikas instrukciju izpildi;
 • veikt citus pienākumus, kas nepieciešami Aģentūras mērķu sasniegšanai;
 • veikt citus pienākumus, kas paredzēti pastāvošajos normatīvajos aktos, Aizkraukles novada domes nolikumā un lēmumos vai uzdoti ar Aizkraukles novada domes priekšsēdētāja vai Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumiem;
 • ievērot profesionālās ētikas noteikumus un vispārpieņemtās morāles normas.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (medicīnas, sociālajā, vadības, ekonomikas, tiesību zinātnes, finanšu jomā), kas nodrošina nepieciešamo zināšanu un kompetenču kopumu, lai profesionāli pildītu Aģentūras direktora uzdevumus konkrētajā amatā. Medicīniskā izglītība tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • vismaz 3 (trīs) gadu pieredze (kas iegūta pēdējos 5 gados) valsts vai pašvaldības iestādes vadītāja amatā, mazā vai vidējā uzņēmumā valdes locekļa vai līdzvērtīgā vadošā amatā (uzņēmuma vadītājs vai struktūrvienības vadītājs), kas nodrošina kompetences un zināšanas, kuras nepieciešamas, lai profesionāli pildītu Aģentūras direktora uzdevumus;
 • nevainojama reputācija;
 • valsts valoda augstākajā līmenī un vismaz viena Eiropas Savienības oficiālā valoda profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Amata kandidātam noteiktas šādas kompetences:

 • attiecību veidošana un uzturēšana;
 • spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
 • orientācija uz attīstību;
 • orientācija uz rezultātu sasniegšanu;
 • komandas vadīšana;
 • pārmaiņu vadīšana;
 • stratēģiskais redzējums;
 • organizācijas vērtību apzināšanās.

Mēs piedāvājam:

 • veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām);
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas;
 • draudzīgus, atsaucīgus un profesionālus kolēģus.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • dzīves darba gaitu apraksta (CV, ieteicams Europass formā), norādot darba periodus, izglītības līmeni, darba pienākumus, valodas prasmes, autovadītāja kategoriju, kā arī prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām;
 • motivācijas vēstules;
 • amata prasībām atbilstošas izglītības dokumentu kopijām.

Pieteikuma iesniegšana:

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt, iesūtot pa pastu, norādot adresātu - Aizkraukles novada pašvaldība, adrese – Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, vai iesniegt personīgi, Aizkraukles novada pašvaldības Valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā, slēgtā aploksnē, uz aploksnes norādot “Pieteikums Aģentūras “Sociālās aprūpes centrs Ziedugravas” direktora amata vakancei”, vai elektroniski, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, nosūtot uz adresi: dome@aizkraukle.lv

Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Personas datu apstrādes pārzinis ir Aizkraukles novada pašvaldība, kontaktinformācija: Lāčplēša iela 1A, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101, e-pasta adrese: dome@aizkraukle.lv.

Aģentūras “Sociālais aprūpes centrs “Ziedugravas”” atklātā amata konkursa nolikums

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums

Pretendentiem jāpiesakās līdz