Mēnešalga:
1203 eiro
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Pļaviņas

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Pļaviņu pirmsskolas izglītības iestādes “Jumītis” ar filiāli “Zīļuks” vadītāja amatu

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1
Mēnešalga -
saskaņā ar Ministru kabineta noteikto, no 1203 euro

Pieteikšanās vakancei: līdz 2022. gada 14. decembrim

Galvenie amata pienākumi:

 • Vadīt izglītības iestādi, saskaņā ar Latvijas Republikas izglītības jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, nodrošināt iestādi ar atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, veicināt pedagogu profesionālo izaugsmi, nodrošināt pedagogu pašvērtējuma un pašanalīzes procesu iestādē;
 • Nodrošināt mācību procesa nepārtrauktību un atbilstību normatīvo aktu prasībām;
 • Nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju izpildi;
 • Sagatavot un iesniegt Aizkraukles novada pašvaldībai iestādes budžeta pieprasījumus, budžeta izdevumu tāmes, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;
 • Nodrošināt izglītības iestādes kustamā un nekustamā īpašuma lietderīgu izmantošanu un apsaimniekošanu;
 • Piedalīties ar iestādes darbību vai darbības uzlabošanu saistītu projektu īstenošanā.

Prasības pretendentiem:

 • Atbilstība vienai no prasībām, kas norādītas 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”13.punktā;
 • Atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma prasībām;
 • Vismaz trīs gadu pedagoģiskā darba pieredze izglītības jomā un/ vai izglītības vadības darbā, kas iegūta pēdējo 10 gadu laikā (izglītības iestādes vadītājs vai vadītāja vietnieks, izglītības iestādes metodiķis, mācību jomas koordinators, izglītības nodaļas/pārvaldes speciālists, kura amata pienākumos ietilpst izglītības iestāžu darba organizēšana, metodiskais atbalsts vai pārraudzība); par priekšrocību tiks uzskatīta augstākā izglītība pirmsskolas pedagoģijā;
 • Vēlama vismaz 2 gadu pieredze pašvaldības darbā;
 • Stratēģiskais redzējums par iestādes attīstību;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši valsts valodas likuma prasībām; par priekšrocību tiks uzskatīta vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasme profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;
 • Izpratne un zināšanas par izglītības iestādes vadības specifiku, t.sk. zināšanas par izglītības, darba tiesisko attiecību, bērnu tiesību aizsardzības jomu reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un izglītības iestāžu finansēšanas jautājumiem un budžeta plānošanu;
 • Labas prasmes darbā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, t.sk. darbā ar datoru lietotāja līmenī;
 • Vadības prasmes, spēja motivēt darbiniekus un strādāt komandā un individuāli;
 • Prasme izteikt un aizstāvēt viedokli, noteikt prioritātes un patstāvīgi pieņemt lēmumus;
 • Labas prezentēšanas un komunikācijas prasmes.

Pretendenta pieteikums sastāv no:

 • Pieteikuma (1. pielikums).
 • Īsas informācijas par sevi (CV- dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei  noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas).
 • Pretendenta parakstīta apliecinājuma, ka uz viņu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt  par pedagogu (2. pielikums).
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk. pēdējo trīs gadu laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas.

Pieteikumu iesniegšana:

Pretendenti pieteikumu aicināti iesniegt klātienē, klientu apkalpošanas centrā (Lāčplēša ielā 1, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, pirmdienās plkst. 8:00 - 18:00, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās plkst. 8:00 - 17:00 un piektdienās plkst. 8:00 - 15:00), sūtot pa pastu: Aizkraukles novada pašvaldība, Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novadā, LV-5101, sūtot uz e-pastu: dome@aizkraukle.lv,  parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, ar norādi PII “Jumītis” vadītājs”.

 

Pretendentiem jāpiesakās līdz