Mēnešalga:
979
Kultūra / Māksla
Atrašanās vieta:
Skrīveru pagasts

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina pieteikšanos uz Skrīveru bērnu bibliotēkas vadītāja amatu

Darba veids: Darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme
Vakanto vietu skaits: 1

Mēnešalga - 979 euro (alga kopā ar 0.25 apkopējas likmi)

Pieteikšanās vakancei: līdz 2022. gada 31. augustam

Galvenie amata pienākumi:

 • Organizēt, realizēt un kontrolēt Skrīveru bērnu bibliotēkas (turpmāk – Bibliotēkas) funkciju un uzdevumu izpildi.
 • Plānot un izstrādāt Bibliotēkas attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžeta projektu, iesniegt to Dibinātājam.
 • Rīkoties ar Bibliotēkas piešķirtajiem finanšu līdzekļiem, un atbildēt par piešķirto līdzekļu lietderīgu un racionālu izmantošanu.
 • Slēgt līgumus par Bibliotēkas kompetencē esošajiem jautājumiem apstiprinātā budžeta ietvaros Dibinātāja noteiktajā kārtībā.
 • Sastādīt un iesniegt Aizkraukles novada domei Bibliotēkas budžeta pieprasījumu kārtējam gadam, sekot līdzi budžeta izpildes gaitai, informēt Aizkraukles novada domi par nepieciešamajiem budžeta grozījumiem, nodrošināt piešķirto budžeta līdzekļu racionālo  izlietošanu.
 • Nodrošināt Bibliotēkas reģistrāciju un akreditāciju Bibliotēku likuma noteiktajā kārtībā.
 • Kontrolēt, organizēt un veikt pienākumus Bibliotēku Informācijas sistēmā ALISE.
 • Organizēt un pārvaldīt lokālās kultūrvides jebkura veida informāciju un veidot krājumu. Apkopotos dokumentus aprakstīt Analītikas datu bāzē Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE un veikt to digitalizēšanu un pārveidošanu elektroniskā formātā.
 • Veikt Bibliotēkas arhivāra pienākumus.
 • Veikt bibliotēkas lietotāju apkalpošanu bibliotēkā.
 • Organizēt literatūru un bibliotēku popularizējošus pasākumus u.c. aktivitātes lasītājiem.
 • Celt savu profesionālo zināšanu līmeni tālākizglītības pasākumos.
 • Ievērot Aizkraukles novada Kultūras pārvaldes metodiskos norādījumus.

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā, augstākā profesionālā vai vidējā speciālā izglītība bibliotēku darba jomā.
 • Labas datora lietošanas prasmes (MS Office programmas).
 • Teicamas prasmes Bibliotēku informācijas sistēmā ALISE, izprast tās funkcionalitāti un moduļu savstarpējo sasaisti.
 • Prasme strādāt ar biroja tehniku.
 • Zināšanas iestādes darba organizācijā (darba likumdošana, lietvedība - par priekšrocību tiks uzskatīta darba pieredze dokumentu vadības sistēmā LIETVARIS, finanšu jautājumi, publiskie iepirkumi) un šo jomu reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana.
 • Prasme sagatavot un sniegt prezentācijas, prasme sagatavot dažāda rakstura dokumentus (lēmumus, rīkojumus, pārskatus utt.).
 • Spējas komunicēt un sadarboties ar personālu, citām bibliotēkām.

Pretendentiem pieteikumu sūtīt uz e-pastu sandra.trakina@aizkraukle.lv

Pretendenta pieteikums sastāv no: 

 • Pieteikuma vēstule (īss apraksts par motivāciju un vakancei noderīga līdzšinējā pieredze).
 • Informācija par sevi (CV - dzīves un darba gaitu pārskats, vakancei noderīga profesionālā pilnveide, valodu zināšanas).

Pretendentiem jāpiesakās līdz