Mēnešalga:
1145 EUR
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Skola, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov.

Pretendentiem jāpiesakās līdz

Daudzeses pamatskola aicina darbā speciālo pedagogu.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku

Vakanto vietu skaits: 1

Darba algas likme – 1145 eiro par pilnu slodzi pirms nodokļu nomaksas.

Slodze likmēs: 0,3 (vai pēc vienošanās).

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt izglītojamo mācību prasmju izvērtējumu un traucējumu diagnosticēšanu, dinamikas izpēti un novērtēšanu, sniegt ieteikumus un rekomendācijas; veikt attīstošās korekcijas nodarbības, lai sekmētu Valsts pamatizglītības standartā izvirzīto kompetenču apgūšanu atbilstoši izglītojamā spējām un veselības stāvoklim;
 • sniegt atbalstu mācību procesā izglītojamajiem, kuriem ir konstatētas mācību grūtības vai speciālās vajadzības, veicot atbalsta un attīstošās (korekcijas) darbības;
 • klases audzinātāja, mācību priekšmetu skolotāju un atbalsta komandas sastāvā sastādīt izglītojamajam strukturētu individuālo izglītības apguves plānu, analizēt rezultātus, izvirzīt mērķus un uzdevumus turpmākai darbībai;
 • sadarbībā ar mācību priekšmetu skolotājiem veidot individuāli diferencētus mācību un atbalsta materiālus.

Prasības:

 • izglītība saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;
 • atbilstība Izglītības likuma un Bērnu tiesību aizsardzības likuma noteiktajām prasībām;
 • izpratne par izglītojamo vecumposmu attīstības īpatnībām un saskarsmes psiholoģijas likumsakarībām;
 • valsts valodas prasmes atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • kompetences: spēja patstāvīgi plānot un organizēt darbu, atbildības sajūta, disciplinētība, precizitāte, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus, komunikācijas prasme, spēja analizēt un risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci;

Piedāvājam:

 • atbildīgu, interesantu un radošu darbu;
 • profesionālo pilnveidi;
 • sociālās garantijas (atvaļinājuma pabalstu, kompensācijas mācību un kvalifikācijas paaugstināšanas izdevumu segšanai u. c.).

Pieteikumu, norādot “Speciālais pedagogs” var iesniegt līdz 2024. gada 23. augustam:

 • klātienē, Daudzeses pamatskolā (“Skola”, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov.,  darba dienās no 9.00 līdz 15.00;
 • elektroniski, sūtot pieteikumu uz: daudzesesskola@aizkraukle.lv;
 • ar pasta starpniecību, adresējot sūtījumu: “Skola”, Daudzese, Daudzeses pag., Aizkraukles nov., LV-5111.

Pieteikums satur šādus dokumentus:

 • dzīves un darba gaitu apraksts (CV);
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, t.sk., pēdējo 3 gadu  laikā apgūto profesionālās kompetences pilnveides kursu dokumentu kopijas un diploma pielikumu kopijas.

Tālrunis informācijai: +371 26201870.

Pretendentiem jāpiesakās līdz