Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
22
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc iesnieguma saņemšanas no personas vai pilnvarotās personas par aprūpes pakalpojuma nepieciešamību, pašvaldības sociālais dienests izvērtē personas individuālās vajadzības un nosaka aprūpes līmeni. Atbilstoši personas aprūpes līmenim un iespējai vai nespējai nodrošināt personas aprūpi no ģimenes locekļu puses, pašvaldības sociālais dienests pieņem lēmumu par atbilstošu aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu piešķirt pakalpojumu, attiecīgi organizējot lēmuma izpildi.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai saņemtu paskalojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis Sociālajā dienestā iesniedz rakstisku iesniegumu, kā arī citus attiecīgā pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
  Aprūpi mājās klients var pieprasīt Aizkraukles novada Sociālā dienesta teritoriālajās vienībās - Aizkrauklē, Jaunjelgavā, Koknesē, Pļaviņās, Skrīveros, Neretā.

 2. Iesnieguma izskatīšana
  Sociālais dienests mēneša laikā pēc dokumentu saņemšanas veic atbilstošas darbības:
  1) izvērtē personas sociālo situāciju;
  2) veic personas fizisko un garīgo spēju izvērtējumu un aprūpes līmeņa noteikšanu;
  3) novērtē personas un tās ģimenes locekļu maksātspēju, aizpildot iztikas līdzekļu deklarācijas daļu par ienākumiem, vērtē personas iespēju maksāt par pakalpojumu.
  4) pieņem lēmumu par sociālās aprūpes pakalpojuma dzīvesvietā piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, rakstiski informē personu par pieņemto lēmumu.
  Personai nepieciešamais aprūpes pakalpojuma apjoms tiek pielāgots individuāli, atbilstoši katras personas vajadzībām. Aprūpes pakalpojuma apjoms tiek iedalīts 4 aprūpes līmeņos:
  • pirmais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 4 stundām nedēļā;
  • otrais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 8 stundām nedēļā;
  • trešais aprūpes līmenis – līdz aprūpe 12 stundām nedēļā;
  • ceturtais aprūpes līmenis – aprūpe līdz 25 stundām nedēļā.

 3. Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, pieņem lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu vai par atteikumu piešķirt pakalpojumu, ja nav ievērotas šo noteikumu prasības. Par pieņemto lēmumu informē iesniedzēju, bet, ja pieņemts lēmums par atteikumu piešķirt pakalpojumu, papildus norāda atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas kārtību.

Saņemt pakalpojumu