Mēnešalga:
saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”
Izglītība / Zinātne
Atrašanās vieta:
Bebru pagasts

Pretendentiem jāpiesakās līdz

BEBRU PAMATSKOLA

(reģ. Nr. 4512900987) aicina darbā

SOCIĀLO PEDAGOGU

 

Amats: (profesijas kods 2359 01)

Darba vieta: Bebru pamatskola

Darba laiks: uz nenoteiktu laiku

Darba slodze: 0,50 likme

Darba samaksa: saskaņā ar tarifikāciju, bet ne zemāka, kā noteikts Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumos Nr. 545 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”.

Darba pienākumi:

  • plānot un īstenot sociālpedagoģisko darbību;
  • apkopot datus par bērnu un jauniešu socializācijas apstākļiem un riska faktoriem skolā un ģimenē;
  • sadarbībā ar sociālajiem dienestiem, bāriņtiesu un citām valsts un pašvaldību iestādēm sekmēt bērnu un jauniešu sociālo vajadzību nodrošināšanu;
  • rūpēties par izglītojamo drošību un izglītības iestādes iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu;
  • sniegt atbalstu klases audzinātājiem un izglītības iestādes vadībai sociālpedagoģisko problēmu gadījumu risināšanā.

Prasības: izglītība atbilstoši Ministru kabineta 11.09.2018. noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un kompetences pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.

Pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

  1. pretendenta pieteikuma vēstule;
  2. CV;
  3. izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Pretendentiem dokumentus nosūtīt uz e-pasta adresi: bebrupamatskola@koknese.lv  vai iesniegt Bebru pamatskolā (lietvedei), Vecbebri, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā.

Papildu informācija pa tālr. +371 26416943 (Bebru pamatskolas direktore L. Degtjareva).

Pretendentiem jāpiesakās līdz 06.12.2023.

Pretendentiem jāpiesakās līdz