Statuss:
Īstenošanā
Interreg Latvija-Lietuva logo

Programma: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. gadam

Projekts: LLI-483 “Unikālu ģeolisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā''/ “Use of Unique Geological and Geomorphological Nature Values in the Development of Green Cognitive Tourism”

Saīsinātais nosaukums: GEOTOUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021 - 31.12.2022 (24 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV), www.zemgale.lv

Projekta partneri

Projekta mērķis ir radīt ilgtsgu un izzinošu tūrisma pievājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām.

Projektā plānotās aktivitātes:

 • Uzstādīti  informatīvie  stendi  un  izzinošas  ekspozīcijas  blakus  ģeoloģiskajiem  un ģeomorfoloģiskajiem objektiem Biržu reģionālajā parkā, Skaistkalnes muzejā un Aizkrauklē.
 • Izveidots funkcionāls veloparks Aizkrauklē.
 • Iegādāts  un  uzstādīts  papildu  aprīkojums  Biržu  reģionālā  parka  iekštelpu  un  āra ekspozīciju izveidei.
 • Iegādāts aprīkojums Žagares reģionālā parka darbības pilnveidei.
 • Organizēts pieredzes apmaiņas brauciens uz Austriju/Čehiju/Slovākiju, lai apmeklētu un iepazītu labos piemērus ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas objektu veiksmīgai iekļaušanai tūrismā.
 • Izveidota informatīva brošūra, izveidojot jaunu pārrobežu Tūrisma maršrutu.
 • Izveidoti 3 videoklipi, kas popularizēs reģionālo ģeotūrismu.
 • Organizēta ceļošanas akcija 8 nedēļu garumā vietējiem iedzīvotājiem.
 • Organizētas   tūrisma   nozarē   strādājošo   profesioļu   apmācības,   kā   arī   gidu apmācības.
 • Organizēti vairāki izglītojoši pasākumi un konferences, piemēram, pārgājieni Vecumniekos, konference par ģeoloģiskajiem objektiem Žagarē un seminārs par karsta kritenēm Biržos.
 • Īstenots  mediju  un  nozares  profesionāļu  brauciens  Latvijā  un  Lietuvā  ar  mērķi iepazīstināt un popularizēt jaunā tūrisma maršruta objektus.
 • Sagatavotas vairākas preses relīzes un publikācijas.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Veicinātas jaunas ilgtspējīga un izzinošā tūrisma iespējas.
 • Identificēti unikāli ģeoloģiski un ģeomorfoloģiski objekti projekta partner reģionos.
 • Palielināts apmeklētāju skaits projekta partneru reģionos.
 • Uzlabotas tūrisma nozarē nodarbināto personu zināšanas.

Pārrobežu ieguvumi:

 • Sakārtoti vides objekti, uzlabota infrastruktūra un sniegto pakalpojumu kvalitāte.
 • Veicita  sabiedrības  informētība  un  padziļināta  izpratne  par  dabas  mantojuma vērtībām.
 • Attīstīts  daudzveidīgs,  pievilcīgs  pārrobežu  tūrisma  piedāvājums  –  kopīgs  tūrisma maršruts, kartes, brošūra –, kas palielinās tūristu skaitu Latvijā un Lietuvā, izceļot ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko vērtību apzināšanu un saglabāšanu.
 • Palielināta pierobežas reģionu pievilcība vietējiem un ārzemju tūristiem.
 • Īstenota tūrisma nozares speciālistu zināšanu un prasmju pilnveide.
 • Veicināta ilgtspējīga dabas mantojuma apzināšana, saglabāšana un attīstīšana abās robežas pusēs.

Projekta kopējais finansējums: 649 972,15 EUR (t.sk. ERAF finansējums - 552 476,31 EUR)

Aizkraukles novada pašvaldības finansējums: 165 913.42 EUR (t.sk. ERAF finansējums 141 026.40 EUR)

Projektu līdzfinansē:

Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.- 2020. gadam www.latlit.eu; www.europa.eu; https://www.facebook.com/aizkrauklesnovads

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Zemgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv
taps velo parks
INTERREG logo
Vieta, kur izbūvēs veloparku
daugava
atsākta veloparka būve
informatīvā stenda galvene
audiogida stends
veloparks
veloparka atklāšana
Daugavas krastā atvērts veloparks
Kirkilu karsta ezeriņi Lietuvā
daugavas ieleja