Statuss:
Noslēdzies
Interreg Latvija-Lietuva logo

Programma

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.– 2020. gadam.

Projekts

LLI-457 “Dzīves apstākļu uzlabošana trūcīgajā pārrobežu reģionā, veicinot drošas un atbildīgas sabiedrības veidošanos”.

Projekta akronīms

“Droša sabiedrība”

Projekta īstenošanas laiks

01.06.2020 – 31.05.2022. (24 mēneši).

Vadošais partneris

Biržu rajona pašvaldības administrācija (LT), www.birzai.lt

Aizkraukles novada pašvaldība (LV), www.aizkraukle.lv

Projekta mērķis

Projekta galvenais mērķis ir uzlabot dzīves apstākļus, dzīves kvalitāti un drošību Biržu un Aizkraukles pašvaldībās, palielinot iedzīvotāju sociālo atbildību un aktivitāti. Mērķis tiks sasniegts, uzstādot videonovērošanas kameras: 8 Biržos, 95 Aizkrauklē, kā arī, iesaistot vietējos iedzīvotājus sabiedriskās aktivitātēs un sabiedriskajā dzīvē. Projekta laikā tiks organizētas Biržos uzsāktās informatīvās kampaņas drošas apkārtnes veicināšanai, notiks pieredzes apmaiņas pasākumi Biržu un Aizkraukles pašvaldību pārstāvjiem. Tiks organizēta Biržu un Aizkraukles iedzīvotāju tikšanās, lai dalītos ar pieredzi par sabiedrības drošības nodrošināšanas pasākumiem, jo vietējo iedzīvotāju viedoklis un līdzdalība ir būtiska, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu dzīves vidi. Videonovērošanas kameru uzstādīšana nav mērķis, bet gan līdzeklis, lai uzlabotu šādu sadarbību un komunikāciju, kā arī veicinātu ideju par drošu apkārtni.

Projekta plānotās aktivitātes

1. Uzlaboti dzīves apstākļi un drošība trūcīgās kopienās:

 • Biržu rajonā uzstādītas 8 videonovērošanas kameras;
 • Aizkrauklē uzstādītas 95 videonovērošanas kameras.

2. Veicināta atbildība un aktīva iesaistīšanās kopienas pasākumos:

 • Informatīvas kampaņas / apmācību pasākumi iedzīvotājiem LT (7 pasākumi);
 • Informatīvas kampaņas / apmācību pasākumi LV iedzīvotājiem (5 pasākumi);
 • Starptautiskās kopienu tikšanās LV;
 • Starptautiskie pieredzes apmaiņas pasākumi vietējiem pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem LT;
 • Starptautiskie pieredzes apmaiņas pasākumi vietējiem administratīvo pakalpojumu sniedzējiem LV.

Projekta sasniedzamie rādītāji

 • LT un LV organizētas 12 informatīvas kampaņas / apmācības pasākumi iedzīvotājiem;
 • Latvijā un LV uzstādītas 73 videonovērošanas kameras.
 • 2 starptautiskas tikšanās starp kopienām, kas organizētas LT un LV;
 • 2 starptautiski pieredzes apmaiņas pasākumi vietējiem pārvaldes pakalpojumu sniedzējiem, kas organizēti LT un LV;

Kopējās projekta izmaksas

232 097,85 EUR (tai skaitā ERAF finansējums 197 283,16 EUR)

Partnera izmaksas

€ 118 083.97 EUR (tai skaitā ERAF finansējums 100 371.37 EUR)

Projektu līdzfinansē

Interreg V-A Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

www.latlit.eu ; www.europa.eu;

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv
līguma parakstīšana
INTERREG logo
Noslēdzies iepirkums par videonovērošanas kameru iegādi
Uzstādīto videonovērošanas kameru karte
projekta afiša
video novērošanas kamera
kameras
afiša jauniešu pasākuma
Afiša pasākumam bērniem
Droša vide senioriem - afiša
afiša pieaugušajiem
kopbilde